Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Poddziałanie 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

Monika Żółkowska, Monika.Zolkowska@nfosigw.gov.pl, telefon: 22 45-90-430

Dawid Karasek, Dawid.Karasek@nfosigw.gov.pl, telefon 22 45-90-328


Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

Barbara Wojciechowska, pytania_1.2@nfosigw.gov.pl,  telefon: 22 45-90-368

Radosław Bujaśkiewicz, pytania_1.2@nfosigw.gov.pl , telefon: 22 45-90-259


Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach
Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych

adres email: pytania_131@nfosigw.gov.pl

Beata Michalska 22 45 95 962

Julia Rochala 22 45 95 849


Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach
Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

adres email: pytania_132@nfosigw.gov.pl

Beata Michalska 22 45 95 962

Patrycja Pelc 22 45 95 996


Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

Dawid Mikuszewski, Dawid.Mikuszewski@nfosigw.gov.pl, telefon: 22 45-90-249

Anna Pekar, Anna.Pekar@nfosigw.gov.pl, telefon: 22 45-90-506


Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Działanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii  elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe
Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji

Monika Mordarska, Monika.Mordarska@nfosigw.gov.pl, telefon: 22 45-90-366

Magdalena Misiurek, Magdalena.Misiurek@nfosigw.gov.pl, telefon: 22 45-90-576


Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Działanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii  elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe
Poddziałanie 1.6.2. Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji

Dawid Mikuszewski, Dawid.Mikuszewski@nfosigw.gov.pl, telefon: 22 45-90-249

Anna Pekar, Anna.Pekar@nfosigw.gov.pl, telefon: 22 45-90-506


Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Działanie 2.1.2. Realizacja zadań służących osiągnięciu dobrego stanu wód

Marta Mizgalewicz-Konarska, Marta.Mizgalewicz-Konarska@nfosigw.gov.pl, telefon: 22 45-90-137


Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Działanie 2.1.5. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich

Robert Markiewicz, Robert.Markiewicz@nfosigw.gov.pl,  telefon: 22 45-90-314

Aleksander Suszyński, Aleksander.Suszynski@nfosigw.gov.pl


Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi

Konrad Miłoszewski, konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl, telefon: 22 45-90-587


Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Typ projektów:
1. Projekty realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM
2. Projekty realizowane w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM  do 10 000 RLM

Sekretariat: marta.kukulska@nfosigw.gov.pl, 22 45-90-548


Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
Typ projektu 2.4.3 Opracowanie instrumentów planistycznych dla obszaru Natura 2000
Podtyp projektu 2.4.3b Plany ochrony

Beata Wójcik-Napiórkowska, beata.wojcik@nfosigw.gov.pl, telefon: 22 45-90-486


Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
Typ projektu 2.4.5 Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów
Podtyp projektu 2.4.5b Budowanie potencjału i integracja

Dorota Starczewska, dorota.starczewska@nfosigw.gov.pl, tel:22 45-90-886


Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
Typ projektu 2.4.5 Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów
Podtyp projektu 2.4.5c Edukacja społeczności obszarów chronionych

Monika Pasek, monika.pasek@nfosigw.gov.pl, tel: 45 90 620


Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
Typ projektu 2.4.6 Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej.
Podtyp projektu 2.4.6a Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegających parkom narodowym

Andrzej Pelc, andrzej.pelc@nfosigw.gov.pl, telefon: 22 45-90-978


Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego

Konrad Miłoszewski, konrad.miloszewski@nfosigw.gov.pl, telefon: 45-90-587


Zachęcamy do zadawania pytań poprzez poniższy formularz kontaktowy (wybierz temat pytania)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informuję, iż:

1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02 – 673 Warszawa (dalej NFOŚiGW);

2)    inspektorem ochrony danych w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest Pan Robert Andrzejczuk inspektorochronydanych@nfosigw.gov.pl;

3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wwypełnienia formularza kontaktowego, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

4)    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu przesłania przez Panią/Pana rezygnacji;

5)    posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

6)    ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

7)    podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.