Deklaracja dostępności serwisu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  http://poiis.nfosigw.gov.pl/

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015-11-03
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-08

Status pod względem zgodności z ustawą
1.    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
•    mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów portalu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne cyfrowo z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą z zewnętrznych źródeł,
•    niektóre dokumenty stanowiące załączniki do pobrania (np. rejestry, wykazy, itp.) są niedostępne cyfrowo i będą sukcesywnie poprawiane,
•    niektóre filmy zamieszczone na stronie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych,
•    dokumenty lub prezentacje mają charakter archiwalny i zostały opublikowane przed 23.09.2018 r. a ich zawartość nie jest niezbędna do realizacji bieżących zadań

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Data sporządzenia deklaracji: 2021-03-25
Data ostatniego przeglądy deklaracji: 2023-03-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez NFOŚiGW.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest koordynator dostępności Grzegorz Augustyniak; Grzegorz.Augustyniak@nfosigw.gov.pl. Kontaktować można się także na adres e-mail:  dostepnosc@nfosigw.gov.pl lub dzwoniąc na numer telefonu 22-45-90-667. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy użytkownik ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej http://poiis.nfosigw.gov.pl/  lub jakiegoś jej elementu, a także może zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. W takim żądaniu prosimy o podanie:
•    swojego imienia i nazwiska,
•    swoich danych kontaktowych,
•    dokładnego adres podstrony, na której jest niedostępny cyfrowo element lub treść opisu, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby najlepszy według osoby występującej z żądaniem.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić najbardziej dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji NFOŚiGW zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu, z powodów obiektywnych, nie będzie możliwy, NFOŚiGW niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja będzie możliwa, przy czym termin ten, zgodnie z przepisami, nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia otrzymania wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, NFOŚiGW zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy NFOŚiGW odmówiłby realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, każdy wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury wnoszący żądanie można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich w tej sprawie, link poniżej:
https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Do obiektu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa, można dojechać samodzielnie samochodem lub środkami komunikacji publicznej.
Dojazd autobusem komunikacji miejskiej linii nr 136: przystanek Konstruktorska 06.
Dojazd tramwajem linii nr 17, 31: przystanek Konstruktorska 03.
Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Najłatwiej dotrzeć do wejścia głównego budynku NFOŚiGW od strony ul. Konstruktorskiej, chodniki prowadzące do budynku nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących.
Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Konstruktorskiej oznaczone cyframi 1a i 3a. Przy obu wejściach znajdują się podjazdy dla wózków. Do obu wejść prowadzą też schody. Dla gości przeznaczone jest wejście 3a w której znajduje się recepcja główna. Recepcja główna jest wyposażona w pętlę indukcyjną wspomagającą osoby słabosłyszące. Ponadto pracownicy recepcji udzielają informacji o rozkładzie pomieszczeń NFOŚiGW, a dodatkowo na ekranie infokiosku udostępniona jest wizualna wersja informacji o rozlokowaniu i funkcji pomieszczeń w budynkach. Najbardziej przyjaznym wejściem dla osób ze szczególnymi potrzebami jest wejście do budynku 1A,  gdzie istnieje możliwość pozostawienia lub złożenia korespondencji oraz zapewnienia asysty przez pracowników recepcji NFOŚiGW przy wejściu do budynku lub skorzystania z wózków będących na wyposażeniu recepcji po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – tel. +48 (22) 45 90 500. Dalsze przejścia zabezpieczone są bramkami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Drzwi wejściowe do gmachu są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Dla osób poruszających się na wózkach i niewidomych dostępne są windy oznaczone pismem punktowym alfabetem Braille’a. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze budynków w bliskiej odległości recepcji oraz na poziomie I piętra na wprost bramek.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Poruszanie się po budynkach NFOŚiGW

Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa w NFOŚiGW goście i interesanci nie poruszają się po budynku samodzielnie. Zawsze towarzyszą im osoby zapraszające lub prowadzące sprawy, zapewniając możliwość dotarcia do właściwych pomieszczeń oraz niezbędne wsparcie.