Zalecenia IW, IP, IZ, KE

I. Uprzejmie informujemy, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju z dnia 18.12.2015 r. (znak: DWI.VI.8620.14.2015.DK.1 NK: 342798/15), 10 grudnia 2015 r. została uruchomiona Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich, która jest dostępna pod następującymi adresami:

bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.konkurencyjnosc.gov.pl

Baza Konkurencyjności to narzędzie służące publikacji zapytań ofertowych przez beneficjentów zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zgodnie z ww. stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju oraz zgodnie z podrozdziałem 6.5 pkt 2 lit. b ww. wytycznych, do udzielania zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności są zobowiązani:

  1. beneficjenci nie będący podmiotami zobowiązanymi zgodnie z art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) do jej stosowania, w przypadku zamówień publicznych przekraczających wartość 50 tys. zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT),
  2. beneficjenci będący podmiotami zobowiązanymi zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania:
  • w przypadku zamówień publicznych o wartości niższej od kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp,
    a jednocześnie przekraczającej 50 tys. zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT),
  • w przypadku zamówień sektorowych o wartości niższej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju z dnia 18.12.2015 r. (znak: DWI.VI.8620.14.2015.DK.1 NK: 342798/15), publikacja zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności przez beneficjentów POIiŚ 2014-2020 zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności będzie obowiązkowa od dnia 01.01.2016 r.

II. Uprzejmie informujemy, że na stronie Komisji Europejskiej ukazał się poradnik pn.: ,,Zamówienia publiczne - porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych". Dokument ten zawiera porady jak unikać błędów, które często pojawiają się podczas udzielania zamówień publicznych dotyczących projektów współfinansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Jego celem jest ułatwienie wdrażania programów operacyjnych i wspieranie stosowania dobrych praktyk. Dokument nie jest prawnie wiążący, służy jedynie przedstawieniu ogólnych zaleceń i najlepszych praktyk.

Przedmiotowy dokument został opublikowany na stronach:

- www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce ,,Wiadomości" (wpis z 10 listopada 2015 r.),

- www.pois.gov.pl w zakładce ,,O Programie", a następnie w ,,Pobierz poradniki i publikacje" (wpis z 9 listopada 2015 r.).

III. Z uwagi na brak implementacji znacznej części przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (dyrektywa klasyczna) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (dyrektywa sektorowa) w wyznaczanym terminie, tj. do 18 kwietnia 2016 r., zamieszczamy stanowisko Ministerstwa Rozwoju z 18 kwietnia 2016 r., przedstawiające rekomendowane sposoby postępowania w związku z koniecznością udzielania zamówień publicznych.

Jednocześnie podkreślamy, iż w zakładce "Zalacenia UZP" zamieszony został komunikat UZP dotyczący obowiązywania nowej dyrektywy 2014/24/UE oraz dyrektywy 2014/25/UE.

IV. Uprzejmie informujemy, iż w stanowisku Ministerstwa Energii  z dnia 18.04.2016 r. przedstawione zostały zasady stosowania Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich.

V. Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej NFOŚiGW w zakładce Wiadomości opublikowana została Informacja w sprawie treści wewnętrznych procedur zawierania umów wymaganych na etapie składania wniosku o dofinansowanie.

VI. Uprzejmie informujemy, iż w stanowisku Ministerstwa Energii  z dnia 29.09.2016 r. przedstawiona została interpretacja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ 2014-2020 w kontekście art. 144 ust. 1 znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. u. z 13.07.2016, poz.1020).

VII. Uprzejmie informujemy, iż w stanowisku Ministerstwa Energii z dnia 06.12.2016 r. przedstawiona została interpretacja Ministerstwa Rozwoju w zakresie treści i kompletności ogłoszeń o zamówieniach publicznych zamieszczanych w Dzienniku Urzędowym UE (DU UE) w kontekście obowiązku ustalania korekt finansowych za ewentualne naruszenia przepisów prawa zamówień publicznych.

VIII. Zalecenia dla Beneficjentów w zakresie SL2014:

Uprzejmie informujemy, iż na  mocy  zapisów  umowy  o  dofinansowanie w § 19 beneficjent zobowiązuje się, od dnia zawarcia Umowy, do uzupełniania danych dotyczących m.in.: zamówień publicznych, obejmującym w szczególności zakres, o którym mowa w załączniku III do rozporządzenia KE nr 480/2014.

Ponadto zgodnie z Podręcznikiem Beneficjenta SL 2014 jeżeli beneficjent jest zobowiązany do stosowania Prawa Zamówień Publicznych, a wartość zamówień i konkursów przekracza próg 30 000 EUR (zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami)), za pomocą tej funkcjonalności przekazuje informacje o wszystkich przetargach niezależnie od trybu ich ogłoszenia (przetarg nieograniczony, negocjacje bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, itd.). Funkcjonalność umożliwia rejestrację informacji o zamówieniach także poniżej progu unijnego. W związku z powyższym beneficjenci niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i zawarciu umowy z wykonawcą powinni wprowadzić m.in. dane takie jak:

•             numer ogłoszenia o zamówieniu

•             numer kontraktu

•             data podpisania kontraktu

•             nazwa wykonawcy

•             wartość kontraktu

Dodatkowo podkreślenia wymaga fakt, iż zamówienia w ramach danego projektu zarejestrowane przez beneficjenta poprzez moduł Obsługa wniosków o płatność w zakładce Zamówienia publiczne, które zostają przesyłane do instytucji są wykorzystywane do pełnego wypełnienia kart kontroli dla postępowań będących ich przedmiotem.

W związku z powyższym konieczność terminowego uzupełniania danych w SL2014 warunkuje właściwe wywiązywanie się przez Beneficjentów z obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie.

IX. Uprzejmie informujemy, iż w stanowisku Ministerstwa Rozwoju z dnia 25.09.2017 r. przedstawiona została interpretacja w sprawie wymogów dotyczących publikacji zapytań ofertowych przez podmioty nie posiadające statusu beneficjenta.

X.Uprzejmie informujemy, iż w stanowisku Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 stycznia 2018 r. przedstawiona została interpretacja w zakresie publikacji zapytań ofertowych w postępowaniach prowadzonych zgodnie z zasadą konkurencyjności, w odniesieniu do: beneficjentów, wnioskodawców, potencjalnych wnioskodawców, potencjalnych beneficjentów.

XI.Uprzejmie informujemy, że Komisja Europejska opublikowała zaktualizowaną wersję poradnika pn.: „Public procurement guidance for practitioners on avoiding the most common errors in projects funded by the European Structural and lnvestment Funds” (wersja z lutego 2018 r.). Dokument jest zamieszczony na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem:

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/public-procurement/guide/

Obecnie dostępna jest jedynie angielska wersja językowa, jednak zgodnie z informacją wskazaną na ww. stronie internetowej, podobnie jak przy poprzedniej edycji, będzie on dostępny również w języku polskim. Dokument zawiera porady skierowane do osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Warto nadmienić, że aktualna wersja poradnika uwzględnia zmiany jakie zostały wprowadzone na mocy nowych dyrektyw UE w sprawie zamówień publicznych obowiązujących od 2014 roku.

XII.Uprzejmie informujemy, iż w stanowisku Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 23 kwietnia 2018 r. przedstawiona została interpretacja w zakresie stosowania progów, o których mowa w pkt 6.5.2 ppkt 10 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

XIII. Uprzejmie informujemy, iż Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowało wzory list (dla Beneficjentów), sprawdzających poprawność zamówień publicznych udzielanych w tzw. trybach pozaustawowych wymienionych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, tj.: zgodnie z procedurą rozeznania rynku oraz zasadą konkurencyjności.

Przedmiotowe listy sprawdzające powinny stanowić przede wszystkim narzędzie pomocnicze stosowane przez wnioskodawców i beneficjentów. Mają one służyć beneficjentom w procesie autokontroli a tym samym ułatwić lepsze przygotowanie i przeprowadzenie stosownej procedury o zamówienie publiczne.

 

 

Dokumenty

mr____18_12_2015.pdf - (55,56 KB) Stanowisko Ministerstwa Rozwoju z dnia 18.12.2015 r. w sprawie uruchomienia Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich
mr____25_01_2016.docx - (19,95 KB) Stanowisko Ministerstwa Rozwoju dotyczące okresu przejściowego w zakresie możliwości dostosowania wewnętrznych procedur beneficjentów w zakresie publikacji zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności
mr____26_01_2016.docx - (17,52 KB) Stanowisko Ministerstwa Rozwoju dotyczące zakresu podmiotowego stosowania Bazy Konkurencyjności
mr____18_04_2016.pdf - (69,1 KB) Stanowisko Ministerstwa Rozwoju z 18.04.2016 r. w sprawie rekomendowanych sposobów postępowania w związku z koniecznością udzielania zamówień publicznych z uwagi na brak implementacji, przepisów dyrektywy 2014/24/UE i 2014/25/UE
me____18_04_2016.pdf - (77,67 KB) Stanowisko Ministerstwa Energii z dnia 18.04.2016 r. przedstawiające zasady stosowania Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich
me____29_09_2016.pdf - (381,46 KB) Stanowisko Ministerstwa Energii z dnia 29.09.2016 r. w sprawie interpretacji Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ 2014-2020 w kontekście art. 144 ust. 1 znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.u. z 13.07.2016,poz.1020)
me____06_12_2016.pdf - (275,08 KB) Stanowisko Ministerstwa Energii z dnia 06.12.2016 r. z interpretacją Ministerstwa Rozwoju w zakresie treści i kompletności ogłoszeń o zamówieniach publicznych zamieszczanych w Dzienniku Urzędowym UE.
mr____25_09_2017.pdf - (187,06 KB) Stanowisko Ministerstwa Rozwoju z dnia 25.09.2017 r. w sprawie wymogów dotyczących publikacji zapytań ofertowych przez podmioty nie posiadające statusu beneficjenta
me____29_09_2016.pdf - (381,46 KB) Stanowisko Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 stycznia 2018 r. w zakresie publikacji zapytań ofertowych w postępowaniach prowadzonych zgodnie z zasadą konkurencyjności, w odniesieniu do: beneficjentów, wnioskodawców, potencjalnych wnioskodawców
mr____29_01_2018.pdf - (263,1 KB) Stanowisko Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 stycznia 2018 r. w zakresie publikacji zapytań ofertowych w postępowaniach prowadzonych zgodnie z zasadą konkurencyjności, w odniesieniu do: beneficjentów, wnioskodawców, potencjalnych wnioskodawców
mr____23_04_2018.pdf - (266,01 KB) Stanowisko Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z dnia 23 kwietnia 2018 r. w zakresie stosowania progów o których mowa w pkt 6.5.2 ppkt 10 Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.
listy_sprawdzajace__poprawnosc_zamowien_publicznych.pdf - (182,8 KB) Listy sprawdzające dla postępowań dotyczących udzielenia zamówień publicznych realizowanych zgodnie z zasadą konkurencyjności i rozeznaniem rynku opisanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020