Materiały ze szkolenia dla Wnioskodawców działania 2.1 POIiŚ. Typ projektów 5: Systemy gospodarowania wodami opadowymi

19-07-2016, 11:21

W dniu 19 lipca w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyło się jednodniowe szkolenia dla wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 II Oś priorytetowa: Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska: Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich (typ 5)

Zakres szkolenia:

  • metodologia oceny projektów,
  • zasady kwalifikowania wydatków,
  • aspekty przygotowania części środowiskowej (OOŚ)
  • niezbędne elementy analizy finansowej na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie,
  • najważniejsze elementy formularza wniosku o dofinansowanie
  • omówienie działania generatora wniosków o dofinansowanie.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami prezentowanymi podczas szkolenia.

Prawa majątkowe do materiałów szkoleniowych, w tym autorskie prawa majątkowe, przysługują Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i podlegają ochronie prawnej. Publikacja materiałów służy nieodpłatnemu podniesieniu kwalifikacji beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz innych osób uczestniczących we wdrażaniu POIiŚ 2014-2020. W związku z tym, niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, powielany  lub kopiowany w jakikolwiek postaci w celach komercyjnych. Wykorzystanie materiałów w innych celach niż opisane bez zgody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, może skutkować odpowiedzialnością cywilną i/lub karną na zasadach przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.