Materiały ze szkolenia dla Wnioskodawców POIiŚ 2014-2020, Działanie 1.5 i 1.6.2

29-07-2016, 08:00

Przedstawiamy materiały prezentowane podczas szkolenia dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

I Oś priorytetowa: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oraz Działanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji,

które odbyło się 28 lipca 2016r. w siedzibie NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3A, Warszawa sala 102

Zakres szkolenia: procedura i kryteria wyboru projektów, procedury zawierania umów z wykonawcami, wypełnianie wniosku o dofinansowanie.

Prawa majątkowe do materiałów szkoleniowych, w tym autorskie prawa majątkowe, przysługują Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i podlegają ochronie prawnej. Publikacja materiałów służy nieodpłatnemu podniesieniu kwalifikacji beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz innych osób uczestniczących we wdrażaniu POIiŚ 2014-2020. W związku z tym, niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, powielany  lub kopiowany w jakikolwiek postaci w celach komercyjnych. Wykorzystanie materiałów w innych celach niż opisane bez zgody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, może skutkować odpowiedzialnością cywilną i/lub karną na zasadach przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.