Szkolenie dla Wnioskodawców - działanie 2.4, typ projektu: 5b, 5c

11-02-2016, 08:49

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Instytucja Wdrażająca/Instytucja Organizująca Konkurs, zaprasza na szkolenie dla Wnioskodawców:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

2.4.5: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów

Typ projektu: 5b Budowanie potencjału i integracja

KONKURS nr POIS.2.4.5./2/2015

Typ projektu: 5c Edukacja społeczności obszarów chronionych

KONKURS nr POIS.2.4.5./3/2015

Termin: 8-9 marca 2016 r., godz 10:00-15:30 (szkolenie jest jednodniowe, termin do wyboru); rejestracja od godz.09:30

Miejsce: NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3A, Warszawa, sala 102.

Zakres szkolenia: harmonogram konkursów,Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych, obsługa Generatora Wniosków o Dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, procedury zawierania umów z wykonawcami, wypełnianie wniosku i kwalifikowalność kosztów.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres mailowy karolina.trybowska@nfosigw.gov.pl do dnia 25.02.2016 r.

Prosimy o podanie: imienia i nazwiska, nazwy podmiotu, daty (8 lub 9 marca)

Szkolenie jest bezpłatne, w przerwie lunch dla uczetników.

MATERIAŁY ZE SZKOLENIA (PREZENTACJE)