Zapraszamy na szkolenia w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

11-10-2016, 12:10

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

jako Instytucja Wdrażająca/Instytucja Organizująca Konkurs,

 

zaprasza na szkolenie dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów)

 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

II Oś priorytetowa: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Działanie 2.2: Gospodarka odpadami komunalnymi

KONKURSY nr

POIS.02.02.00-IW.02-00-203/16

POIS.02.02.00-IW.02-00-104/16

 

Terminy: 20 października,  10 listopada i 8 grudnia godz. 10:00-15:30 (szkolenie jest jednodniowe, termin do wyboru); rejestracja od godz.09:30

Miejsce: NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3A, Warszawa.

Zakres szkolenia: kryteria wyboru projektów, procedury zawierania umów z wykonawcami, wypełnianie wniosku i kwalifikowalność kosztów.

Terminy zgłoszeń:

na szkolenie w dniu 20 października do dnia 17 października (zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń)

na szkolenie w dniu 10 listopada do dnia 7 listopada (zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń)

na szkolenie w dniu 8 grudnia do dnia 5 grudnia (zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń)

 

Szkolenie jest bezpłatne.

 

UWAGA:

  • brak możliwości udziału w szkoleniu konsultantów (pracowników, ekspertów i in.)
  • w przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż liczba wolnych miejsc, NFOŚiGW zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zgłoszonych osób lub zmiany terminu szkolenia