Materiały ze szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

28-10-2016, 12:33

 

Przedstawiamy materiały prezentowane podczas szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020, Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, które odbyło się w Grębiszewie w dniach 26-27 października 2016r.

Na spotkaniu poruszane były m.in. kwestie związane z:

  • planowaniem finansowym i sprawozdawczością w projekcie,
  • kwalifikowalnością wydatków,
  • zamówieniami publicznymi,
  • promocją projektu.

Prawa majątkowe do materiałów szkoleniowych, w tym autorskie prawa majątkowe, przysługują Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i podlegają ochronie prawnej. Publikacja materiałów służy nieodpłatnemu podniesieniu kwalifikacji beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz innych osób uczestniczących we wdrażaniu POIiŚ 2014-2020. W związku z tym, niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, powielany  lub kopiowany w jakikolwiek postaci w celach komercyjnych. Wykorzystanie materiałów w innych celach niż opisane bez zgody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, może skutkować odpowiedzialnością cywilną i/lub karną na zasadach przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.