Zapraszamy na drugie szkolenie POIiŚ 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł (ciepło)

08-02-2017, 11:31

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,jako Instytucja Wdrażająca i Organizująca Konkurs,

zaprasza na szkolenie dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów):

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

I Oś priorytetowa: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.1.Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Poddziałanie 1.1.1.Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej

KONKURS nr POIS/1.1.1/1/2016

Termin: 14 lutego 2017 r., godz. 10:00:00-15:30; rejestracja od godz.09:30

Miejsce: NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3A, Warszawa sala 102

Zakres szkolenia:

  • PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE,
  • kryteria wyboru projektów,
  • procedury zawierania umów z wykonawcami,
  • wypełnianie wniosku i kwalifikowalność kosztów.

 

Zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego (link do Formularza)

Termin przesyłania zgłoszeń: do dnia 10 lutego.

Szkolenie jest bezpłatne. Przewidywana 1 przerwa kawowa oraz lunch dla uczestników.

UWAGA:

  • pierwszeństwo w udziale w szkoleniu mają pracownicy Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów)
  • w przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż liczba wolnych miejsc, NFOŚiGW zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zgłoszonych osób

Poniżej program szkolenia