Materiały ze szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

01-03-2017, 11:34

28 lutego 2017 r., w  Narodowym Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyło się szkolenie dla Beneficjentów w Działaniu 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Podtypie projektu 2.4.6a: Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegających parkom narodowym, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 II Oś priorytetowa: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu (konkurs nr POIiS/2/4/6/1/2015).

Zakres szkolenia: zagadnienia dotyczące kwalifikowania wydatków, obsługa systemu SL 2014, rozliczanie wydatków i realizacja projektów pod katem wymagań procedur zawierania umów.

Załączamy materiały szkoleniowe.

Prawa majątkowe do materiałów szkoleniowych, w tym autorskie prawa majątkowe, przysługują Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i podlegają ochronie prawnej. Publikacja materiałów służy nieodpłatnemu podniesieniu kwalifikacji beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz innych osób uczestniczących we wdrażaniu POIiŚ 2014-2020. W związku z tym, niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, powielany  lub kopiowany w jakikolwiek postaci w celach komercyjnych. Wykorzystanie materiałów w innych celach niż opisane bez zgody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, może skutkować odpowiedzialnością cywilną i/lub karną na zasadach przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.