Zapraszamy na jednodniowe szkolenie POIiŚ 1.5 i 1.6.2 - sieci oraz dystrybucja ciepła i chłodu

06-03-2017, 12:30

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Instytucja Wdrażająca/Instytucja Organizująca Konkurs,

zaprasza na szkolenia dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

I Oś priorytetowa: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

oraz

Działanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe

Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji

(KONKURSY nr POIS.01.05.00-IW.03-00-K02/17 i POIS.01.06.02-IW.03-00-K02/17)

Termin szkolenia do wyboru:

16 marca 2017. godz. 9:00-15:30; rejestracja od godz.08:30

28 marca 2017. godz. 9:00-15:30; rejestracja od godz.08:30

Miejsce: NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3A, Warszawa sala 102

Zakres szkolenia:

  • procedura i kryteria wyboru projektów,
  • procedury zawierania umów z wykonawcami,
  • wypełnianie wniosku o dofinansowanie.

Zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego (link przekierowujący)

Terminy zgłoszeń:

na szkolenie w dniu 16 marca do dnia 13 marca do godz. 15.30

na szkolenie w dniu 28 marca do dnia 24 marca do godz. 15.30

Szkolenie jest bezpłatne, przewidywane 2 przerwy dla uczestników.

UWAGA:

w przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż liczba wolnych miejsc, NFOŚiGW zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zgłoszonych osób lub zmiany terminu szkolenia

Pliki do pobrania