Materiały ze szkoleń dla działania 1.2 POIiŚ 2014-2020

21-04-2017, 09:31

W dniu 4 kwietnia i 19 kwietnia 2017 roku odbyły się w siedzibie NFOŚiGW szkolenia skierowane do dużych przedsiębiorców, którzy mogą być beneficjentami Konkursu nr POIS.01.02.00-IW.03-00-002/17 dla działania 1.2. Promowanie efektywnosci energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Omawiane były nastepujące zagadnienia:

  1. Ogólne informacje dotyczące Działania 1.2 (Harmonogram konkursu, zasady oceny wniosków, wymagania wynikające z SZOOP, kryteria oceny, wymagane dokumenty do wniosku)
  2. Wniosek o dofinansowanie - instrukcja wypełniania
  3. Generator wniosku o dofinansowanie
  4. Pomoc publiczna w kontekście wdrażania Działania 1.2
  5. Załączniki finansowe do wniosku Działania 1.2
  6. Metodyka wyliczania maksymalnej wysokości dofinansowania
  7. Metodyka sporządzania audytów energetycznych dla Działania 1.2
  8. Procedury zawierania umów


Poniżej publikujemy materiały szkoleniowe.