Materiały ze szkoleń dla działania 1.2 POIiŚ 2014-2020

21-04-2017, 09:31

W dniu 4 kwietnia i 19 kwietnia 2017 roku odbyły się w siedzibie NFOŚiGW szkolenia skierowane do dużych przedsiębiorców, którzy mogą być beneficjentami Konkursu nr POIS.01.02.00-IW.03-00-002/17 dla działania 1.2. Promowanie efektywnosci energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Omawiane były nastepujące zagadnienia:

  1. Ogólne informacje dotyczące Działania 1.2 (Harmonogram konkursu, zasady oceny wniosków, wymagania wynikające z SZOOP, kryteria oceny, wymagane dokumenty do wniosku)
  2. Wniosek o dofinansowanie - instrukcja wypełniania
  3. Generator wniosku o dofinansowanie
  4. Pomoc publiczna w kontekście wdrażania Działania 1.2
  5. Załączniki finansowe do wniosku Działania 1.2
  6. Metodyka wyliczania maksymalnej wysokości dofinansowania
  7. Metodyka sporządzania audytów energetycznych dla Działania 1.2
  8. Procedury zawierania umów

Prawa majątkowe do materiałów szkoleniowych, w tym autorskie prawa majątkowe, przysługują Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i podlegają ochronie prawnej. Publikacja materiałów służy nieodpłatnemu podniesieniu kwalifikacji beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz innych osób uczestniczących we wdrażaniu POIiŚ 2014-2020. W związku z tym, niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, powielany  lub kopiowany w jakikolwiek postaci w celach komercyjnych. Wykorzystanie materiałów w innych celach niż opisane bez zgody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, może skutkować odpowiedzialnością cywilną i/lub karną na zasadach przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
Poniżej publikujemy materiały szkoleniowe.