Materiały ze szkolenia dla beneficjentów i wnioskodawców Działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu…

08-06-2017, 13:35

Przedstawiamy materiały prezentowane podczas szkolenia dla beneficjentów i wnioskodawców Działania 2.1  Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska , które odbyło się w Falentach w dniach 29-31 maja 2017r.

Prawa majątkowe do materiałów szkoleniowych, w tym autorskie prawa majątkowe, przysługują Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i podlegają ochronie prawnej. Publikacja materiałów służy nieodpłatnemu podniesieniu kwalifikacji beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz innych osób uczestniczących we wdrażaniu POIiŚ 2014-2020. W związku z tym, niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, powielany  lub kopiowany w jakikolwiek postaci w celach komercyjnych. Wykorzystanie materiałów w innych celach niż opisane bez zgody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, może skutkować odpowiedzialnością cywilną i/lub karną na zasadach przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.