Materiały ze szkoleń dla beneficjentów działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomaracjach

30-06-2017, 12:51

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zorganizował szkolenia dla Beneficjentów
(z II konkursu) POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Szkolenie odbyło się w dwóch terminach (do wyboru):
I tura – 20-22 czerwca br., Warszawa, hotel Holiday Park
II tura – 27-29 czerwca br., Ołtarzew, hotel Lambert

Na spotkaniu poruszano m.in. kwestie związane z:

  • planowaniem finansowym i sprawozdawczością w projekcie,
  • kwalifikowalnością wydatków,
  • zamówieniami publicznymi.


Poniżej programy oraz materiały prezentowane podczas szkoleń.

Prawa majątkowe do materiałów szkoleniowych, w tym autorskie prawa majątkowe, przysługują Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i podlegają ochronie prawnej. Publikacja materiałów służy nieodpłatnemu podniesieniu kwalifikacji beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz innych osób uczestniczących we wdrażaniu POIiŚ 2014-2020. W związku z tym, niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, powielany  lub kopiowany w jakikolwiek postaci w celach komercyjnych. Wykorzystanie materiałów w innych celach niż opisane bez zgody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, może skutkować odpowiedzialnością cywilną i/lub karną na zasadach przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.