Zapraszamy na szkolenie POIiŚ 2014-2020, działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

24-10-2017, 07:30

Zapraszamy na szkolenie dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 II Oś priorytetowa: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Działanie 2.2: Gospodarka odpadami komunalnymi

Typ 2.  Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów:

  • inwestycje dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
  • inwestycje dotyczące innych elementów niż wyłącznie Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

KONKURS nr POIS.02.02.00-IW.02-00-205/17

Szkolenie odbędzie się 17 listopada 2017 r. w siedzibie NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3A, Warszawa

Termin zgłoszeń na szkolenie upływa dnia 13 listopada o godz. 15.00

Rejestracja poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY on-line (link przekierowujący).

 

UWAGA:

  • brak możliwości udziału w szkoleniu konsultantów (pracowników, ekspertów i in.)
  • w przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż liczba wolnych miejsc, NFOŚiGW zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zgłoszonych osób lub zmiany terminu szkolenia

 

Pliki do pobrania