Zapraszamy na szkolenie POIiŚ 2014-2020, Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji

11-10-2017, 14:36

Zapraszamy na szkolenie dla Wnioskodawców Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
I Oś priorytetowa: Zmniejszenie emisyjności gospodarki,
Działanie 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe
Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji

Konkurs nr POIS.01.06.01-IW.03-00-002/17

Termin: 24 października 2017 r., godz. 9:00-15:15; rejestracja od godz.08:30

Miejsce: NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3A, Warszawa sala 102

Zakres szkolenia: ogólna charakterystyka klastrów energii, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz wymogi związane z generatorem, pomoc publiczna, metodologia wyliczenia wskaźnika redukcji emisji CO2 oraz metodologia wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania, procedury zawierania umów z wykonawcami.

Termin zgłoszeń do dnia 20 października 2017 r. do godz. 10.00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Szkolenie jest bezpłatne, przewidywany poczęstunek dla uczestników.

Rejestracja poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY on-line (link przekierowujący).