Materiały ze szkolenia 16.10.2017 Poznań - działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomaracjach

20-10-2017, 12:39

Ponad sześćset osób przyjechało do Poznania 16 października, w przeddzień Międzynarodowych Tragów Ochrony Środowiska POL-ECO-SYSTEM, na dzień informacyjno-szkoleniowy zorganizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

NFOŚiGW zorganizował m.in. szkolenie dla Beneficjentów i potencjalnych Beneficjentów POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Na spotkaniu poruszano m.in. kwestie związane z:

  • Ustawą Prawo zamówień publicznych,
  • Przygotowaniem postępowania przetargowego oraz dokumentacji,
  • Udzielaniem zamówień dodatkowych i wprowadzaniem zmian,
  • Wynikami kontroli.


Poniżej materiały prezentowane podczas szkolenia.

Prawa majątkowe do materiałów szkoleniowych, w tym autorskie prawa majątkowe, przysługują Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i podlegają ochronie prawnej. Publikacja materiałów służy nieodpłatnemu podniesieniu kwalifikacji beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz innych osób uczestniczących we wdrażaniu POIiŚ 2014-2020. W związku z tym, niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, powielany  lub kopiowany w jakikolwiek postaci w celach komercyjnych. Wykorzystanie materiałów w innych celach niż opisane bez zgody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, może skutkować odpowiedzialnością cywilną i/lub karną na zasadach przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.