Materiały ze szkolenia dla wnioskodawców konkursu nr POIS/1.3.1/1/2015

Autor: JH
15-04-2016, 13:06

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z materiałami ze szkoleń dla wnioskodawców Konkursu nr POIS/1.3.1./1/2015, które odbyły się w siedzibie Narodowego Funduszu 6 i 14 kwietnia 2016 r.

Szkolenie było skierowane do wnioskodawców Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania 1.3

Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Podczas szkolenia zaprezentowano:

- harmonogram konkursu, zasady oceny wniosków, wymagania wynikające z SZOOP, kryteria oceny, wymagane dokumenty do wniosku,

- instrukcję wypełniania Wniosku o dofinansowanie,

- generator wniosku o dofinansowanie,

- metodykę wyliczania maksymalnej wysokości dofinansowania, załączniki finansowe do wniosku,

- procedury zawierania umów z wykonawcami,

- metodykę sporządzania audytów energetycznych w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków, finansowanych w ramach POIiŚ 2014-2020,

- katalog kosztów/wydatków kwalifikowanych,

- przepływy finansowe

Prawa majątkowe do materiałów szkoleniowych, w tym autorskie prawa majątkowe, przysługują Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i podlegają ochronie prawnej. Publikacja materiałów służy nieodpłatnemu podniesieniu kwalifikacji beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz innych osób uczestniczących we wdrażaniu POIiŚ 2014-2020. W związku z tym, niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, powielany  lub kopiowany w jakikolwiek postaci w celach komercyjnych. Wykorzystanie materiałów w innych celach niż opisane bez zgody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, może skutkować odpowiedzialnością cywilną i/lub karną na zasadach przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.