Zapraszamy na szkolenie POIiŚ 2014-2020 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze

27-11-2017, 10:17

Zapraszamy na szkolenie dla Wnioskodawców Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

I Oś priorytetowa: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

oraz

Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe

Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji

Konkurs nr POIS.01.05.00-IW.03-00-K03/17 i POIS.01.06.02-IW.03-00-K03/17

Termin: 4 grudnia 2017 r., godz. 9:00-15:30; rejestracja od godz.08:30

Miejsce: NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3A, Warszawa sala 102

Zakres szkolenia: ogólne informacje dotyczące Działania 1.5 i Poddziałania 1.6.2, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz wymogi związane z generatorem, pomoc publiczna, metodyka wyliczania maksymalnej wysokości dofinansowania, metodologia wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania oraz procedury zawierania umów z wykonawcami.

Termin zgłoszeń do dnia 1 grudnia 2017 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Zapisy przez Formularz zgłoszeniowy on-line (link przekierowujący).

Szkolenie jest bezpłatne, przewidywany poczęstunek dla uczestników.

UWAGA:

w przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż liczba wolnych miejsc, NFOŚiGW zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zgłoszonych osób lub zmiany terminu szkolenia.

Pliki do pobrania