Zapraszamy na szkolenie w ramach działania 2.5 POIiŚ (dwa terminy do wyboru)

08-03-2018, 12:04

Logotyp programu Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Instytucja Wdrażająca/Instytucja Organizująca Konkurs,

zaprasza na szkolenie dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, II Oś priorytetowa: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Działanie 2.5: Poprawa jakości środowiska miejskiego

KONKURS nr POIS.02.05.00-IW.02-00-005/18 (link przekierowujący do ogłoszenia o trwającym naborze)

Terminy: 23 marca i 13 kwietnia godz. 10:00-15:30 (szkolenie jest jednodniowe, termin do wyboru);
rejestracja od godz.09:30

Miejsce: NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3A, Warszawa

Zakres szkolenia: kryteria wyboru projektów, procedury zawierania umów z wykonawcami, wypełnianie wniosku i kwalifikowalność kosztów.

Zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego (link przekierowujący).

Terminy zgłoszeń:

  • na szkolenie w dniu 23 marca do dnia 20 marca
  • na szkolenie w dniu 13 kwietnia do dnia 10 kwietnia

Szkolenie jest bezpłatne.

UWAGA:

  • brak możliwości udziału w szkoleniu konsultantów (pracowników, ekspertów i in.)
  • w przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż liczba wolnych miejsc, NFOŚiGW zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zgłoszonych osób lub zmiany terminu szkolenia