Zapraszamy na szkolenie 2.1.5 POIiŚ 2014-2020 - 12.06.2018 r.

26-04-2018, 13:17

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Instytucja Wdrażająca/Instytucja Organizująca Konkurs, zaprasza na szkolenie dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

II Oś priorytetowa: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1: Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska

5. typ projektów: Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich

KONKURS nr POIS.02.01.00-IW.02-00-503/18

Termin: 12 czerwca 2018 r., godz. 10:00-15:30

Szkolenie jest jednodniowe, bezpłatne, rejestracja uczestników od godz.09:30.

Miejsce: NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3A, Warszawa.

Zakres szkolenia: kryteria wyboru projektów, procedury zawierania umów z wykonawcami, wypełnianie wniosku o dofinansowanie, regulamin konkursu.

Zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego on-line (linku przekierowujący)

Termin zgłoszeń: od 26 kwietnia 2018 r. do 7 czerwca 2018 r. do godz. 12.00

 

UWAGA:

  • brak jest możliwości udziału w szkoleniu konsultantów (pracowników, ekspertów);
  • w przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż liczba wolnych miejsc, NFOŚiGW zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zgłoszonych osób ze strony jednego podmiotu lub ogłoszenia dodatkowego terminu szkolenia.