Materiały ze szkolenia 2.2 i 2.5 POIiŚ 2014-2020 - 26-27.04.2018 r.

30-04-2018, 12:25

W dniach 26-27 kwietnia 2018 roku, w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Boss w Warszawie-Miedzeszynie odbyło się szkolenie dla Beneficjentów II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020, Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi i Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego, pt. „Realizacja i rozliczanie przedsięwzięć”

Poniżej program oraz prezentacje omawiane podczas spotkania.

Prawa majątkowe do materiałów szkoleniowych, w tym autorskie prawa majątkowe, przysługują Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i podlegają ochronie prawnej. Publikacja materiałów służy nieodpłatnemu podniesieniu kwalifikacji beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz innych osób uczestniczących we wdrażaniu POIiŚ 2014-2020. W związku z tym, niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, powielany  lub kopiowany w jakikolwiek postaci w celach komercyjnych. Wykorzystanie materiałów w innych celach niż opisane bez zgody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, może skutkować odpowiedzialnością cywilną i/lub karną na zasadach przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.