Zapraszamy na szkolenie dla wnioskodawców 2.2 POIiŚ

08-05-2018, 13:40

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Instytucja Wdrażająca/Instytucja Organizująca Konkurs, zaprasza na szkolenie dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

II Oś priorytetowa: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.2: Gospodarka odpadami komunalnymi

Typ 2.  Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów:

- inwestycje dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

- inwestycje dotyczące innych elementów niż wyłącznie Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Termin do wyboru: 18 maja lub 15 czerwca 2018 roku, godz. 10.00 - 15.30. Rejestracja od godz. 9.30

Szkolenie jest jednodniowe, bezpłatne.

Miejsce: NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3A, Warszawa.

Zakres szkolenia: system oceny, procedura i kryteria wyboru projektów, wypełnianie wniosku, analiza kosztów i korzyści, pomoc publiczna.

Zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego on-line (linku przekierowujący)

Termin zgłoszeń:

  • na szkolenie w dniu 18 maja do dnia 15 maja
  • na szkolenie w dniu 15 czerwca do dnia 12 czerwca

 

UWAGA:

  • brak jest możliwości udziału w szkoleniu konsultantów (pracowników, ekspertów);
  • w przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż liczba wolnych miejsc, NFOŚiGW zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zgłoszonych osób ze strony jednego podmiotu lub ogłoszenia dodatkowego terminu szkolenia.

Poniżej wstępna agenda szkolenia

Pliki do pobrania

agenda 2.2 wstepna 18maja15czerwca2018.pdf
agenda 2.2 wstepna 18maja15czerwca2018.pdf - (413,2 KB) Wstępna agenda szkolenia