Materiały ze szkoleń nt. realizacji i rozliczania przedsięwzięć - działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

28-06-2018, 13:36

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami omawianymi podczas szkoleń dla Beneficjentów działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, które odbyły się w Ołtarzewie w  dwóch turach:
I 12-14.06.2018 r.
II 20-22.06.2018 r.

Prawa majątkowe do materiałów szkoleniowych, w tym autorskie prawa majątkowe, przysługują Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i podlegają ochronie prawnej. Publikacja materiałów służy nieodpłatnemu podniesieniu kwalifikacji beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz innych osób uczestniczących we wdrażaniu POIiŚ 2014-2020. W związku z tym, niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, powielany  lub kopiowany w jakikolwiek postaci w celach komercyjnych. Wykorzystanie materiałów w innych celach niż opisane bez zgody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, może skutkować odpowiedzialnością cywilną i/lub karną na zasadach przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

Pliki do pobrania