Szkolenia dla wnioskodawców działania 2.2. POIiŚ Gospodarka odpadami komunalnymi

13-05-2016, 10:27

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

jako Instytucja Wdrażająca/Instytucja Organizująca Konkurs,

zaprasza na szkolenie dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów):

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

II Oś priorytetowa: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Działanie 2.2: Gospodarka odpadami komunalnymi (budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych)

KONKURS nr POIiŚ.2.2.2/2/2016

Terminy: 19 maja,  9 czerwca i 16 czerwca godz. 10:00-15:30 (szkolenie jest jednodniowe, termin do wyboru); rejestracja od godz.09:30

Miejsce: NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3A, Warszawa.

Zakres szkolenia: kryteria wyboru projektów, procedury zawierania umów z wykonawcami, wypełnianie wniosku i kwalifikowalność kosztów.

Zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego, dostępnego w linku.

www.nfosigw.gov.pl/formularze/szkolenie-dla-wnioskodawcow-poiis-2014-2020-dzialanie-22/

Terminy zgłoszeń:

na szkolenie w dniu 19 maja do dnia 16 maja

na szkolenie w dniu 9 czerwca do dnia 6 czerwca

na szkolenie w dniu 16 czerwca do dnia 13 czerwca

 

Szkolenie jest bezpłatne, przewidywane 2 przerwy kawowe dla uczestników.

 

UWAGA:

  • brak możliwości udziału w szkoleniu konsultantów (pracowników, ekspertów i in.)
  • w przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż liczba wolnych miejsc, NFOŚiGW zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zgłoszonych osób lub zmiany terminu szkolenia