Podziałanie 1.3.1-pytania i odpowiedzi

Czy określone są jakieś wytyczne techniczne związane z termomodernizacją obiektów. Z uwagi, iż budynek planowany do termomodernizacji jest znanym wieżowcem w centrum miasta, w strefie ochrony konserwatorskiej, a dodatkowo projektanci budynku nie wyrażają zgody na niektóre zaproponowane rozwiązania techniczne, zwracamy się z pytaniem czy kwalifikowalny będzie pełen zakres wskazany w wybranym wariancie z audytu energetycznego i czy kwestionowane będą ujęte w audycie drogie rozwiązania techniczne wynikające z wymagań projektantów.

Czy posiadanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego jest wystarczające do spełnienia kryterium merytorycznego II stopnia nr 4 Gotowość techniczna projektu do realizacji na poziomie wymaganym dla danego priorytetu/działania POIiŚ

Czy do obliczeń można brać współczynniki Umax obowiązujące od stycznia 2019?

Jak należy rozumieć fragment instrukcji do wniosku o dofinansowanie dla pola E.1.2 mówiący, że należy w polach 4, 5 i 6 należy wstawić wartość zerową zgodnie z "Metodyką wyliczania maksymalnej wysokości dofinansowania"

Załącznik 6.2 Zakres załącznika finansowego – czy ma to być oddzielny załącznik/dokument czy po prostu składa się on z załącznika nr 7 i nr 10? Jeżeli oddzielny, to czy do dokumentacji należy osobno załączyć tabele z zał. 7 i 10?

W załączniku nr 7 jaką treścią należy wypełnić tabele dotyczące RZiS, RPP, Bilans? Czy mają to być dane tylko dot. projektu, czy tylko samej jednostki, czy jednostki łącznie z projektem?

Czy załącznik nr 7 i załącznik nr 10 wyczerpują nam (projekt mały) całość analizy finansowej, analizy wskaźnikowej i analizy trwałości czy należy zrobić coś jeszcze?

1  2  3  4  5  6  7  8