Podziałanie 1.3.1-pytania i odpowiedzi

  • Komplet dokumentów jakie zostały przygotowane do konkursu w ramach działania 1.3.1 zostały zamieszczone na stronie http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-uzyteczn/art,1,i-konkurs-projektow-w-ramach-dzialania-1-3-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach.html

    (w tym wytyczne do audytów energetycznych, które zostały nazwane metodyką sporządzania audytów oraz ramowy katalog kosztów kwalifikowanych). Wszelkie rozwiązania techniczne powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami budowlano – wykonawczymi (w tym przypadku chodzi o rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich lokalizacja, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych w roku 2014), powinny być zoptymalizowane, a zakres robót przyjęty do tzw. „głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynku” powinien być zgodny z ramowym katalogiem kosztów kwalifikowanych, który został zamieszczony na stronie. Jeżeli budynek znajduje się pod ochroną konserwatorską, to zaproponowany we wniosku zakres prac powinien jednoznacznie być związany z modernizacja energetyczną, wynikać z katalogu kosztów kwalifikowanych i nie może być związany z innym celem niż cel określony w ramach tego działania, a cel ten polega na wykonaniu takich prac, które zwiększają efektywność energetyczną budynku. Nie będą kwalifikowane żadne koszty, których cel jest inny niż oszczędność energii.

  • Program Funkcjonalno-Użytkowy nie spełnia wymogów niezbędnych do spełnienia kryterium merytorycznego II stopnia nr 4 Gotowość techniczna projektu do realizacji na poziomie wymaganym dla danego priorytetu/działania POIiŚ.

  • W obliczeniach należy uwzględniać współczynniki zgodne z obowiązującymi przepisami. To jest wymóg minimalny. Jednak budynki publiczne zgodnie z dyrektywą EE mają pełnić wzorcową rolę w zakresie efektywności. Aktualnie obowiązujące są współczynniki określone w rozporządzeniu WT2014 i od 01.01.2017 będą obowiązywać obniżone wartości, a kolejne obniżenie wartości dla budynków publicznych nastąpi od 01.01.2019. Zalecamy właśnie stosowanie takich współczynników (obniżonych), choć jeszcze teraz takiego wymogu nie ma.

  • Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z "Metodyką wyliczania maksymalnej wysokości dofinansowania" do obliczenia poziomu dofinansowania potrzebne są wartości zdyskontowanego kosztu inwestycyjnego netto, zdyskontowanych kosztów operacyjnych oraz zdyskontowanych korzyści pieniężnych. Pola 5 i 6 mogą przyjmować wartość zerową dla niektórych projektów realizowanych przez Państwowe Jednostki Budżetowe (Wnioskodawca nie uzyskuje korzyści finansowych netto z tytułu oszczędności energii, ponieważ te w całości są odejmowane od dotacji budżetowej dla Wnioskodawcy). W innych przypadkach (korzyści finansowe z tytułu oszczędności "zostają" w budżecie Wnioskodawcy) pola 5 i 6 powinny być uzupełnione wartościami niezerowymi, zgodnie z "Metodyką wyliczania maksymalnej wysokości dofinansowania".

  • Załącznik finansowy może składać się z załączników 7 i 10  uzupełnionych opisem.

  • Tabele należy uzupełnić danymi jednostki łącznie z projektem.

  • Tak, oba załączniki wraz z opisem wyczerpują całość analizy finansowej.