Podziałanie 1.3.2-pytania i odpowiedzi

 • Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynikający ze schematu dot. warunków finansowania nie przekracza 75%, w tym maksymalne dofinansowanie bezzwrotne (łącznie dotacja oraz premia inwestycyjna) może wynieść maksymalnie do 45% kosztów kwalifikowanych (po spełnieniu warunków związanych z uzyskaną oszczędnością energii oraz klasą energetyczną budynku).

   

  W zakresie dofinansowania bezzwrotnego, beneficjentowi przysługuje dotacja maksymalnie do 25% (uzależniona od zmniejszenia zużycia energii) oraz dodatkowo tzw. premia inwestycyjna w formie częściowego umorzenia udzielonej pożyczki. Wysokość tego umorzenia jest uzależniona od standardu energetycznego i maksymalnie może wynieść do 20% kosztów kwalifikowanych.

   

  Podstawą oszacowania maksymalnego przysługującego dofinansowania bezzwrotnego są dane zawarte w audycie energetycznym (stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie), którego wyniki powinny wskazać zarówno  planowaną oszczędność energii, jak również docelowy standard energetyczny, do którego termomodernizacja ma doprowadzić. Oszacowane maksymalne dofinansowanie bezzwrotne determinuje wysokość dofinansowania w formie pożyczki, które mieści się w przedziale od 30% do 60%  i wyznaczane jest zgodnie ze wzorem:
  pożyczka = 75% * kosztów kwalifikowanych – (dotacja + premia inwestycyjna)

   

  Należy podkreślić, że wyznaczone zgodnie z powyższą metodyką wysokość dofinansowania należy dodatkowo zweryfikować i skonfrontować z przepisami pomocy publicznej oraz metodyką wyliczania luki finansowej zawartymi w załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu POIS/1.3.2/1/2016 pn. Metodyka wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE dla Poddziałania 1.3.2.