Działanie 1.5 i Podziałanie 1.6.2-pytania i odpowiedzi

 • Wymagania dot. opisu przedmiotu zamówienia znajdują się również w Podrozdziale 6.5.3 pkt. 5 lit. a) ppkt. i) Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ na lata 2014-2020.
  W celu skorygowania przygotowanych projektów budowlanych (posiadających już pozwolenia na budowę) można:
  1. dołączyć do każdego PB erratę, w której znajdzie się zapis o przykładowym nie obligatorynym podaniu nazw/ typów urządzeń a ich dobór przez Oferenta musi być zgodny z wymaganymi parametrami technicznymi;
  2. zmodyfikować projekt budowlany tak, aby usunąć nazwy własne pozostawiając jedynie parametry techniczne z tego projektu oraz uzupełnić rysunkami. niezbędnymi do wyceny.

 • Wytyczne w sprawie kwalifikownia wydatków nie przewidują finansowania tego typu działań.

 • Obowiązujące dokumenty nie przewidują tego rodzaju weryfikacji. Z uwagi na konieczność zapewnienia równego dostępu do informacji, weryfikacja jest prowadzona na tym samym etapie oceny wniosku.

 • Zgodnie z Podrozdziałem 6.5.3 pkt. 5 lit. a) ppkt. i) Wytycznych, opis przedmiotu zamówienia publicznego nie powinien odnosić się do określonego wyrobu lub źródła lub znaków towarowych, patentów, rodzajów lub specyficznego pochodzenia, chyba że takie odniesienie jest uzasadnione przedmiotem zamówienia publicznego i został określony zakres równoważności. W związku z powyższym, systemowe podejście nie jest najlepszym rozwiązaniem.

 • Przede wszystkim należy zauważyć, że art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp nie dotyczy zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67  ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Ponadto, w trakcie trwania POIiSia 2014-2020, przewiduje się aktualizację Wytycznych, w zależności od potrzeb, np. w przypadku konieczności dowstosowania zapisów Wytycznych do przepisów ustawy Pzp.

 • Kolumna 4 dokumentu pn.: "Stawki procentowe stosowane przy obniżaniu wartości korekt…", dotyczy zamówień, realizowanych zgodnie z ustawą Pzp, natomiast kolumna 5 ww. dokumentu odnosi się do zamówień, udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.3 Wytycznych.

 • Baza Konkurencyjności to narzędzie, służące publikacji zapytań ofertowych przez beneficjentów, zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.3 Wytycznych. Zgodnie z podrozdziałem 6.5 pkt 2 lit. b Wytycznych, do udzielania zamówień publicznych, zgodnie z zasadą konkurencyjności są zobowiązani:
  1. beneficjenci, nie będący podmiotami zobowiązanymi, zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania, w przypadku zamówień publicznych, przekraczających wartość 50 tys. zł netto;
  2. beneficjenci, będący podmiotami zobowiązanymi, zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania:
  > w przypadku zamówień publicznych o wartości niższej od kwoty, określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. zł netto,
  > w przypadku zamówień sektorowych o wartości niższej od kwoty, określonej w przepisach, wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. zł netto.