Działanie 1.5 i Podziałanie 1.6.2-pytania i odpowiedzi

"W wykonanych projektach budowlanych użyto nazw własnych. Wg informacji przekazanej na szkoleniu, jeśli jest on częścią dokumentacji przetargowej nie może to mieć miejsca i nie wystarczy w SIWZ stwierdzenie o dopuszczeniu rozwiązań równoważnych i opisanie kryteriów równoważności. Czy oprócz ustawy PSZ są inne źródła tego wymagania (krajowe bądź unijne). W jaki sposób należy swkorygować przygotowane projekty budowlane (posiadające już pozwolenia na budowę)?"

Czy do kosztów kwalifikowanych można doliczyć koszty wsparcia procesu wyboru wykonawcy przez firmę zewnętrzną?

Czy możemy przedstawić wewnętrzne procedury zawierania umów z wykonawcami wcześniej niż przy skłądaniu wniosku o płatność, z prośbą o doknanie weryfikacji? Następnie wraz z wnioskiem złozylibyśmy dokument już sprawdzony.

"1. Czy mogą pojawić się nazwy własne w dokumentacji technicznej? Czy zapisem w OPZ lub ogłoszeniu możemy systemowo wprowadzić zapis o rozwiązaniach równoważnych? I pytanie podobne: 2. Czy dokumentację techniczną, opracowaną na dzień dzisiejszy, zawierającą nazwy własne urządzeń należy poprawić o erratę uzupełniającą o zapis ""i równoważne"" czy należy cofnąc do poprawy projektanta i wykreślić jakąkolwiek nazwę własną ?"

Czy nowelizacja PZP, wprowadzająca w art. 144 ust. 1 m.in. dodatkowy pkt 6 o możliwości udzielenie zamówienia dodatkowego dotychczasowemu wykonawcy do wysokości 10% wartości kontraktu w przypadku dostaw i usług, a 15% w przypadku robót budowlanych, będzie obowiązywała również w przypadku postępowań, współfinansowanych w POIiŚ 2014-2020?

Jak należy interpretować kolumny 4 i 5 uchybień "Stawki procentowe stosowane przy obniżaniu wartości.." (kol 4 dla uchybień przy zastosowaniu PZP, a kol. 5 dla uchybień przy postępowaniach niepublicznych?)

Czy należy stosować i umieszczać w bazie konkurencyjności gov.pl ogłoszenia w przypadku postępowań publicznych, podlegajacych pod Pzp czy też wymóg ten dotyczy ogłoszeń postępowań niepublicznych?

1  2  3  4  5  6  7  8  9    15