Podziałanie 1.6.1-pytania i odpowiedzi

  • VAT nie jest uwzględniony w koszcie  instalacji referencyjnej obliczanym w kalkulatorze pomocy publicznej.

  • Należy podać tylko informację o pomocy inwestycyjnej na realizowany projekt (tj. na te same koszty kwalifikowalne). Czerwone certyfikaty są pomocą operacyjną nie związaną z określonymi kosztami realizacji inwestycji.

  • W przypadku dużego przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwo jest duże gdy gmina ma udziały w wysokości co najmniej 25%) realizującego projekt poza woj. mazowieckim maksymalna intensywność pomocy publicznej to 60%.

  • Przedsiębiorstw, w których jst ma przeważający udział nie należy traktować jako powiązanych ze sobą.

  • Jeśli jest to koszt niezbędny do realizacji inwestycji i może być uznany za „roboty budowlane” to można go uznać za koszt kwalifikowalny.

  • Opracowanie dokumentacji technicznej nie oznacza rozpoczęcia inwestycji, a zatem nie wpływa na efekt zachęty.

  • Nie. Należy uwzględniać tylko pomoc na realizowany projekt (tj. na te same koszty kwalifikowalne).