Działanie 2.3 - pytania i odpowiedzi I konkurs

W tej części znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące I konkursu dla działania 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach. Pytania i odpowiedzi zostały podzielone na następujące kategorie:

I. Wielkość aglomeracji, zgodność z KPOŚK i Master Planem

II. Budowa kanalizacji sanitarnej, wskaźnik koncentracji aglomeracji

III. Dodatkowy zakres projektu (poza oczyszczalnią ścieków komunalnych i kanalizacją sanitarną)

IV. Wymagana gotowość projektu do realizacji

V. Procedura oceny wniosków

VI. Realizacja projektu

VII. Koszty projektu, analiza finansowa i ekonomiczna

VIII. Beneficjent, rozwiązania instytucjonalne

IX. Podstawowy zakres projektu (dotyczący oczyszczalni ścieków komunalnych i kanalizacji sanitarnej)

I.1. Doprecyzowanie w zakresie sposobu oceny zgodności Projektu z Master Planem dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

I.2. Czy możliwa jest realizacja dodatkowego zadania w miejscowościach nieujętych w aglomeracji zgodnie z KPOŚK i Master Planem?

VIII.1. Czy w związku z realizacją projektu konieczne/zasadne lub dodatkowo punktowane jest powołanie Jednostki Realizującej Projekt (JRP) i/lub Pełnomocnika ds. realizacji projektu?

VIII.2. Czy gmina, która uzyska dofinansowanie w tym działaniu, po zakończeniu realizacji projektu będzie musiała przekazać zarządzanie tym projektem spółce komunalnej?

II.1. Czy jest możliwość pozyskania dofinansowania w ramach działania 2.3 na budowę kanalizacji sanitarnej położonej aktualnie poza granicami aglomeracji oraz/lub dla której wskaźnik koncentracji jest mniejszy niż 120 mieszkańców na 1 kilometr sieci?

II.2. Czy istnieje możliwość aktualizacji obszaru aglomeracji (zmiana uchwały sejmiku województwa) w zakresie wykluczenia z niej kilku miejscowości posiadających już sieć kanalizacyjną i przypisanie kilku nowych, nieposiadających jeszcze wybudowanej sieci? (po to, aby w tych nowych miejscowościach móc wybudować w ramach konkursu sieć kanalizacyjną)

II.3. Czy w przypadku terenów przeznaczonych pod zabudowę np. mieszkaniową, lecz jeszcze niezbudowanych, można ubiegać się o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej?

1  2  3  4  5  6  7  8  9    14