Działanie 2.3 - pytania i odpowiedzi I konkurs

W tej części znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące I konkursu dla działania 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach. Pytania i odpowiedzi zostały podzielone na następujące kategorie:

I. Wielkość aglomeracji, zgodność z KPOŚK i Master Planem

II. Budowa kanalizacji sanitarnej, wskaźnik koncentracji aglomeracji

III. Dodatkowy zakres projektu (poza oczyszczalnią ścieków komunalnych i kanalizacją sanitarną)

IV. Wymagana gotowość projektu do realizacji

V. Procedura oceny wniosków

VI. Realizacja projektu

VII. Koszty projektu, analiza finansowa i ekonomiczna

VIII. Beneficjent, rozwiązania instytucjonalne

IX. Podstawowy zakres projektu (dotyczący oczyszczalni ścieków komunalnych i kanalizacji sanitarnej)

 • Nie jest możliwe dofinansowanie inwestycji:

  • realizowanej poza granicami aglomeracji (lub niesłużącej aglomeracji w przypadku inwestycji dotyczących systemu zaopatrzenia w wodę, a także budowy kanalizacji deszczowej)
  • realizowanej poza uwzględnioną w obowiązującej KPOŚK aglomeracją,
  • nieuwzględnionej (co do zakresu) w Master Planie,

  (patrz pkt 31 Regulaminu konkursu).

 • Posiadanie Jednostki Realizującej Projekt i/lub Pełnomocnika ds. projektu nie jest bezwzględnie wymagane, czy punktowane na etapie oceny projektów.

  Niemniej jednak celem zapewnienia poprawnej i sprawnej realizacji projektu, Jednostka Realizująca Projekt powinna docelowo zostać powołana - we wniosku o dofinasowanie opisywany i weryfikowany jest potencjał administracyjny i techniczny podmiotu odpowiedzialnego za realizację projektu (pkt A4 Wniosku o dofinasowanie), w tym struktura i schemat organizacyjny Jednostki Realizującej Projekt (Rozdział 8.2 Studium Wykonalności). Zgodnie bowiem z zapisami umowy o dofinansowanie beneficjent zobowiązuje się do zrealizowania projektu w pełnym zakresie, z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i unijnego, a także do przestrzegania i stosowania obowiązujących w POIiŚ wytycznych i regulacji, co wymaga podjęcia odpowiednich do skali projektu kroków organizacyjnych.

  Równocześnie beneficjent zobowiązany jest w określonym terminie od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie do ustanowienia i wskazania Pełnomocnika ds. Projektu, który będzie osobą właściwą do reprezentowania beneficjenta w kontaktach z Instytucją Wdrażającą w sprawach związanych z realizacją umowy.

 • W ramach działania 2.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 nie ma takiego wymogu.

  Równocześnie wszelkie założenia instytucjonalne dotyczące beneficjenta, operatora lub podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków powinny być opisane we wniosku o dofinansowanie.

 • Dofinansowaniem może być objęta wyłącznie kanalizacja znajdująca się na terenie wyznaczonej (rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji) aglomeracji o określonej wielkości (powyżej 10 tys RLM lub 2-10 tys RLM w przypadku woj. mazowieckiego). 

  Dodatkowo kryterium formalne nr 16 dotyczące wskaźnika koncentracji aglomeracji zapisane jest w następujący sposób:

  „Min. 120 mieszkańców (nowopodłączonych w ramach projektu i korzystających z podłączenia uprzednio) na 1  kilometr sieci kanalizacyjnej (nowobudowanej w ramach projektu i istniejącej) na obszarze aglomeracji objętej projektem, z wyjątkiem obszarów wyznaczonych na podstawie § 3 ust. 5 rozporządzenia  Ministra Środowiska w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji, dla których na potrzeby finansowania w ramach POIiŚ minimalny wskaźnik wynosi 90 Mk/km (wg metodyki obliczania wskaźnika koncentracji aglomeracji przedstawionej w Regulaminie Konkursu)”

  Oznacza to, że także obszary położone na terenie aglomeracji, na których kanalizacja została już wykonana, wliczają się do wskaźnika koncentracji (szczegóły w Metodyce obliczania wskaźnika koncentracji aglomeracji stanowiącej załącznik 7 do Regulaminu konkursu). Jeśli aglomeracja została prawidłowo wyznaczona – wskaźnik koncentracji powinien osiągnąć wyżej wskazane wartości minimalne.

   

  W przypadku obszarów, dla których brak jest z jakichś przyczyn spełnienia kryterium (pomimo położenia na terenie wyznaczonej aglomeracji), rozważyć należy skorzystanie  np. z oferty ze środków krajowych NFOŚiGW (informacje na stronie:

  http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/gospodarka-wodno-sciekowa-w-aglomeracjach/    )

  lub właściwego wfośigw.

 • Zmiana granic aglomeracji jest dopuszczalna, a wręcz zalecana, jeśli  granice zostały wcześniej wyznaczone nieprawidłowo.

  Nie wydaje się natomiast zasadne wyłączanie z aglomeracji terenów skanalizowanych, ponieważ aglomeracja to teren, gdzie jest uzasadnienie ekonomiczne dla budowy kanalizacji (skoro wybudowano, to założyć należy, że warunek ten był spełniony), a dodatkowo nie byłoby to zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28.07.2014r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (teren objęty istniejącą kanalizacją wchodzi w skład aglomeracji).

  Włączenie do aglomeracji pozostałych, nieskanalizowanych obszarów wiąże się zatem z uzasadnieniem ekonomicznym dla budowy kanalizacji, a w szczególności spełnieniem wymogów powyższego rozporządzenia.

  Dofinansowaniem w ramach POIiŚ 2014-2020 może natomiast zostać objęta jedynie budowa kanalizacji znajdującej się na obszarze wyznaczonej aglomeracji i równocześnie spełniająca wymóg osiągnięcia wartości minimalnej wskaźnika koncentracji aglomeracji wyliczanego zgodnie z kryterium formalnym nr 16  (łącznie dla kanalizacji istniejącej i planowanej) i Metodyką obliczania wskaźnika koncentracji aglomeracji stanowiącą załącznik 7 do Regulaminu konkursu.

 • Stan zabudowy obszarów, na których będzie realizowana kanalizacja, nie będzie weryfikowany na dzień składania wniosku.

  Zgodnie jednak z zapisami Metodyki obliczania wskaźnika koncentracji aglomeracji stanowiącej załącznik 7 do Regulaminu konkursu, uwzględniana dla wyliczenia wartości wskaźnika planowana liczba mieszkańców, którzy będą korzystać z objętej projektem sieci kanalizacyjnej, powinna być zgodna z deklarowaną we wniosku o dofinansowanie wartością wskaźnika rezultatu bezpośredniego „Liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu”.

  Zgodnie natomiast z zapisami § 11 wzoru umowy o dofinansowanie osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu bezpośredniego powinno nastąpić nie później niż 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji Projektu, a w przypadku ich nieosiągnięcia następuje proporcjonalne (do stopnia niewykonania wskaźnika) pomniejszenie dofinansowania Projektu.

  Oznacza to, że w powyższym terminie obszary, dla których realizuje się w ramach projektu kanalizację sanitarną, powinny być zabudowane, a domy zamieszkane.