Działanie 2.3 - pytania i odpowiedzi I konkurs

W tej części znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące I konkursu dla działania 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach. Pytania i odpowiedzi zostały podzielone na następujące kategorie:

I. Wielkość aglomeracji, zgodność z KPOŚK i Master Planem

II. Budowa kanalizacji sanitarnej, wskaźnik koncentracji aglomeracji

III. Dodatkowy zakres projektu (poza oczyszczalnią ścieków komunalnych i kanalizacją sanitarną)

IV. Wymagana gotowość projektu do realizacji

V. Procedura oceny wniosków

VI. Realizacja projektu

VII. Koszty projektu, analiza finansowa i ekonomiczna

VIII. Beneficjent, rozwiązania instytucjonalne

IX. Podstawowy zakres projektu (dotyczący oczyszczalni ścieków komunalnych i kanalizacji sanitarnej)

 • 1. Zgodnie z Instrukcją stosujemy ceny stałe, więc uwzględnianie inflacji jest bezprzedmiotowe. Do kształtowania poszczególnych składników prognoz finansowych należy uwzględniać jedynie realne ich zmiany, np. czynników kosztotwórczych takich jak ceny energii, wynagrodzenia itp.

  2. Zgodnie z przyjętą i zalecaną przez MIR „Metodyką zastosowania kryterium dostępności cenowej w projektach inwestycyjnych z dofinansowaniem UE” (pkt. 3b) do sporządzenia prognozy dochodów rozporządzalnych należy wykorzystać  dane zawarte w podanej tabeli dotyczące roku 2014 r. Wskazano także: „…W celu sporządzenia odpowiedniej prognozy, wartość dochodu rozporządzalnego należy skorygować, rok po roku, o połowę wskaźnika wzrostu płacy realnej oraz o stopę inflacji.” Powyższe ustalenie ma zastosowanie do prognoz sporządzanych w cenach bieżących, zatem z uwagi na wprowadzenie wymogu prowadzenia analiz w cenach stałych odpowiednio należy korygować wartość dochodu z roku 2014 jedynie o połowę wskaźnika wzrostu płacy realnej.

 • Jeżeli w ramach projektu oprócz budowy sieci kanalizacyjnej zakładana jest modernizacja sieci wodociągowej (bez podłączania nowych użytkowników), to w ramach analizy finansowej wymagane jest przeprowadzenie oddzielnej kalkulacji dla wody (kalkulacja taryf, wielkości sprzedaży, poziomu przychodów na wszystkie lata), ponieważ poniesione wydatki inwestycyjne wpływają na koszty i poziom taryf, a w konsekwencji na przepływy finansowe objęte analizą trwałości.

 • 1.         Identyfikacja każdego projektu powinna uwzględniać zapisy Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 zgodnie z rozdziałem 5, w tym zapis, że: „…Projekt powinien stanowić samodzielną (pod kątem operacyjności) jednostkę analizy. Oznacza to, że powinien on obejmować wszystkie zadania inwestycyjne, które sprawiają, że efektem realizacji projektu jest stworzenie w pełni funkcjonalnej i operacyjnej infrastruktury, bez konieczności realizacji dodatkowych zadań inwestycyjnych nie uwzględnionych w tym projekcie.”. Każdy zatem ze wspomnianych „małych projektów” (tj. kolejnych etapów całego planowanego zakresu inwestycji) powinien spełniać powyższe wymagania.

  2.         Z opisu przedstawionego w pytaniu można wnioskować, że przyczyną podziału przewidywanego  zakresu inwestycji może być stan gotowości zadań inwestycyjnych do realizacji i tym samym zdolność do spełnienia stosownych kryteriów oceny projektu przyjętych przez Komitet Monitorujący.

  3.      Składając w konkursie dla Działania 2.3 w ramach POIiŚ wniosek o dofinansowanie pierwszego z „małych projektów” (etap 1), w zależności od stanu identyfikacji  kolejnych „małych projektów” (i ich operacjonalizacji), postępowanie powinno być następujące:

  • w celu minimalizacji kosztów związanych z przygotowaniem i weryfikacją aplikacji oraz kosztów zarządzania przyszłymi umowami o dofinansowanie, zaleca się przyjęcie zasady, że w jednym konkursie składany jest jeden wniosek obejmujący wszystkie „gotowe” zadania inwestycyjne realizowane przez ten sam podmiot ubiegający się o dofinansowanie,
  • w wariancie bez projektu ujmowane są inwestycje rozwojowe, modernizacyjne, odtworzeniowe finansowane środkami własnymi (nie pochodzącymi z Działania 2.3  POIiŚ) w oparciu o przyjęte przez właściwe organy plany inwestycyjne beneficjenta oraz już zidentyfikowane  inwestycje przewidziane do dofinansowania w ramach Działania 2.3 nie będące przedmiotem pierwszej składanej aplikacji (powinny zostać ujęte, o ile stopień ich przygotowania pozwala na zidentyfikowanie założeń do niezbędnych analiz wskazanych w zakresie SW),
  • w wariancie z projektem, obok w/w inwestycji, ujmowany jest projekt (etap 1) aktualnie zgłaszany do dofinansowania,
  • różnica przepływów pieniężnych obu w/w wariantów stanowi podstawę sporządzenia analizy finansowej projektu zgłaszanego do dofinansowania w ramach Działania 2.3 (różnicowy model finansowy dla projektu – etap 1),
  • wariant z projektem jest podstawą do przeprowadzenia analizy trwałości finansowej oraz innych analiz przewidzianych w zakresie SW i w/w Wytycznych.

  4.         Składając w kolejnym konkursie drugi wniosek o dofinansowanie (2 etap) stosujemy powyższe podejście (pkt 3) z ta różnicą, że  inwestycja wcześniej zgłoszone do dofinansowania (etap 1) w poprzednim konkursie (niezależnie od tego, czy dla niej już została zawarta umowa o dofinansowanie) jest ujmowana w zaktualizowanym wariancie bez projektu, a jej założenia (a także pozostałych inwestycji ujętych w etapie 1 w wariancie bez projektu – mogą zostać dodane także nowe inwestycje, o ile przewidują to zaktualizowane plany beneficjenta) są aktualizowane zgodnie z posiadaną wiedzą (np. zmiana kosztów inwestycji po rozstrzygnięciu przetargów, czy zweryfikowana wartość ich dofinansowania w ramach POIiŚ i całej struktury finansowania).

  5.         W kolejnych konkursach stosujemy zasady wskazane w pkt. 4 odpowiednio.

  Reasumując, nie ma potrzeby tworzenia już przy pierwszym aplikowaniu o środki w ramach POIiŚ 2014-2020 jednego „dużego” SW dla wszystkich zaplanowanych etapów i sugeruje się postępować jak wskazano wyżej.

 • Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie wymagane jest przedłożenie oświadczenia o zapewnieniu udziału własnego (stanowiącego Zał. Nr 19  do wniosku o dofinansowanie – wzór dostępny w ogłoszeniu o naborze) obejmujące:

  - zapewnione już źródła finasowania – do oświadczenia należy załączyć odpowiednie dokumenty potwierdzające ich zapewnienie,

  - planowane do pozyskania źródła finansowania, ze wskazaniem przewidywanej kwoty i daty pozyskania brakujących środków.

  W uzasadnionych przypadkach, w wyniku oceny wniosku i/ lub na etapie negocjacji  szczegółowych zapisów przyszłej umowy o dofinansowanie, możliwe jest nałożenie na wnioskodawcę dodatkowych warunków w tym zakresie koniecznych do spełnienia w określonym czasie.

  Mając powyższe na uwadze -  w sytuacji, gdy planowana realizacja zasadniczej części zakresu projektu ma rozpocząć się w terminie do 12 m-cy od daty złożenia wniosku (zgodnie z harmonogramem realizacji projektu przedstawionym we wniosku i jednocześnie  przepływy pieniężne prognozowane dla projektu w tym okresie potwierdzą taką konieczność) zaleca się posiadanie dopiętego pełnego montażu finansowego (nie dotyczy ew. wsparcia ze środków NFOŚiGW) już w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie lub ewentualnie w trakcie jego oceny, ze szczególnym uwzględnieniem środków pozyskanych od innych podmiotów (w tym środków zwrotnych - co najmniej promesa, a także w zakresie niezbędnego finansowania pomostowego wynikającego z analizy finansowej projektu, np. prefinansowanie VAT lub dotacji ze środków FS).

 • Jako  modernizację kanalizacji sanitarnej należy traktować inwestycje prowadzone na istniejącej sieci kanalizacyjnej, np. bezwykopowa renowacja rurociągów, wymiana istniejących rurociągów na nowe, remont istniejących pompowni, tłoczni, wymiana urządzeń w istniejących obiektach na sieci kanalizacyjnej.  Także rozdział kanalizacji ogólnospławnej powinien zostać potraktowany jako modernizacja istniejącego systemu kanalizacyjnego (nie jako budowa kanalizacji sanitarnej czy deszczowej, również na potrzeby określenia odpowiedniego wskaźnika produktu).

 • Zastosowanie instalacji OZE w działaniu 2.3 nie jest głównym celem, jak również warunkiem koniecznym, jaki musi spełnić projekt, na który przyznane może być dofinansowanie. Jeżeli analiza opcji projektu wykaże zasadność zastosowania takiego rozwiązania, to zgodnie z kryteriami oceny, projekt może uzyskać dodatkowe punkty.

  Regulamin konkursu nie podaje wymagań technicznych, które musi spełniać taka instalacja. Natomiast zgodnie z pkt 32 projekt zgłoszony do dofinasowania w ramach działania 2.3  nie może obejmować urządzeń wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej i/lub ciepła na potrzeby inne niż własne operatora.  W związku z powyższym ujęta w ramach projektu instalacja fotowoltaiczna musi być tak zaprojektowana, aby energia w niej wyprodukowana była wykorzystywana tylko na potrzeby własne operatora systemu wodociągowo-kanalizacyjnego. Energia ta nie może być w szczególności sprzedawana operatorowi sieci elektroenergetycznej.  

 • Działanie 2.3 przeznaczone jest wyłącznie dla aglomeracji o wielkości co najmniej 10 tys. RLM (z wyjątkiem woj., mazowieckiego, dla którego wartość ta wynosi 2 tys. RLM).

  Wniosek skonstruowany jak opisano powyżej zostanie odrzucony z przyczyn formalnych.