Działanie 2.3 - pytania i odpowiedzi I konkurs

W tej części znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące I konkursu dla działania 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach. Pytania i odpowiedzi zostały podzielone na następujące kategorie:

I. Wielkość aglomeracji, zgodność z KPOŚK i Master Planem

II. Budowa kanalizacji sanitarnej, wskaźnik koncentracji aglomeracji

III. Dodatkowy zakres projektu (poza oczyszczalnią ścieków komunalnych i kanalizacją sanitarną)

IV. Wymagana gotowość projektu do realizacji

V. Procedura oceny wniosków

VI. Realizacja projektu

VII. Koszty projektu, analiza finansowa i ekonomiczna

VIII. Beneficjent, rozwiązania instytucjonalne

IX. Podstawowy zakres projektu (dotyczący oczyszczalni ścieków komunalnych i kanalizacji sanitarnej)

  • Odsyłamy do szczegółowego zapoznania się z „Poradnikiem przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe” w szczególności rozdział: 4.14 Ustalenie, czy przedsięwzięcie może w znacznym stopniu wpłynąć na emisje gazów cieplarnianych i określenie zakresu wszelkich koniecznych ocen emisji gazów cieplarnianych (kwestie związane z łagodzeniem zmian klimatu). Poradnik jest dostępny na stronie: http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/gospodarka-wodno-sciekowa-w-aglomeracjach/art,1,nabor-dla-dzialania-2-3-poiis-2014-2020-gospodarka-wodno-sciekowa-w-aglomeracjach.html
  • Zgodnie z punktem 77) Regulaminu konkursu: „Dopuszcza się warunkowe stwierdzenie spełnienia kryteriów formalnych nr 5 i 14, w przypadku, gdy stwierdzone uchybienia dotyczą: (…) b) innych dokumentów, których brak lub niekompletność nie wpływa na wynik oceny merytorycznej I stopnia, przykładowo: (…) iv. Uchwała Rady Gminy lub organu założycielskiego (dla jednostek innych niż gmina lub związek gmin) upoważniająca do złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia oraz akceptacji założonych w nim planów taryfowych, wraz z ewentualną wieloletnią prognozą dopłat do taryf; (…) z zastrzeżeniem uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie. Instytucja Wdrażająca określa jednakowy dla wszystkich wniosków złożonych w naborze termin na uzupełnienie braków. Ww. termin poprzedza stworzenie listy rankingowej. W przypadku niedotrzymania terminu lub niedostarczenia wymaganych dokumentów projekt jest oceniany negatywnie”. Wobec powyższego, jeśli uchwala taka zostanie dostarczona w wyznaczonym terminie, nie będzie to skutkowało negatywną oceną w tym zakresie.
  • Uwzględniając dane podane w pytaniu prawidłowy sposób wypełnienia zał. 19 „Oświadczenia Wnioskodawcy o zapewnieniu udziału własnego wraz z dokumentami potwierdzającymi źródła finansowania projektu (nie dotyczy środków generowanych w ramach prowadzonej działalności)” jest następujący: - w pierwszej części Oświadczenia „posiadam zapewnione następujące środki na pokrycie udziału własnego w kosztach całkowitych projektu” wskazuje się dane wymagane w przypisie 2 dot. finansowania projektu zgodnie z jego strukturą podaną w SW i modelu finansowym ujęte w: a/ planie budżetu na 2016 r., b/ WPF gminy, dołączając w/w dokumenty (lub odpowiedni wyciąg) do Oświadczenia, (powyższe można intepretować w ten sposób, że wnioskodawca posiada zapewnienie środków własnych w całości, natomiast udokumentowanie powyższego dotyczy tylko części wskazanej w budżecie na 2016 r. i finansowanej z dochodów własnych), - w drugiej części Oświadczenia „w przypadku uzyskania pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania, zapewnię pozostałe środki na pokrycie udziału własnego w kosztach całkowitych projektu” wskazuje się dane wymagane w przypisie 3 dot. nieudokumentowanej części finansowania wkładu własnego niezbędnego w kolejnych latach po roku 2016, zgodnie z jego strukturą podaną w SW i modelu finansowym tj. w analizowanym przypadku - pożyczka WFOŚiGW, (proszę podać m. in. stan zaawansowania ubiegania się o promesę pożyczki/pożyczkę i planowany termin zawarcia umowy i ew. udzielenia promesy – o ile jest to przewidziane). Powyższe dane dotyczą finansowania całkowitego kosztu projektu w ujęciu netto (tj. z ew. uwzględnieniem VAT tylko jeżeli zgodnie z obecnym stanem prawnym wnioskodawca nie może go odzyskać). Jeżeli zgodnie z SW i modelem finansowym realizacja projektu wymaga korzystania z finansowania pomostowego (np. dla prefinansowania wydatków np. w części przewidzianej do finansowania ze środków UE) i/lub finansowania obrotowego (np. dla finansowania przejściowego wzrostu zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto w tym VAT), to proszę uzupełnić Oświadczenie stosownie do zakresu danych wymaganych dla wcześniej podanych źródeł finansowania.
  • Zakres analizy ryzyka i analizy wrażliwości dla projektów nie będących dużymi określony jest w Instrukcji do wypełniania wniosku w punktach E.3.1 i E.3.3.
  • ad 1 Zgodnie z metodyką stosowania kryterium dostępności cenowej taka korekta jest możliwa, o ile takie same taryfy zastosowano w analizie trwałości finansowej i wykazano, że trwałość ta została zachowana; w przeciwnym przypadku należy skorygować wysokość taryf zgodnie z zasadą zanieczyszczający płaci i pełnego zwrotu kosztów, ew. należy wskazać inne źródło finansowania niepokrytych kosztów, np. dopłaty z gmin; ad 2 Do analizy, czy projekt generuje dochód, uwzględnia się zdyskontowane przychody (tj. bezpośrednie wpłaty dokonywane przez użytkowników - patrz definicja w wytycznych) i zdyskontowane koszty operacyjne, w tym nakłady odtworzeniowe ad 3 Jeżeli powyższe czynniki zostały uwzględnione, to zgodnie z: a/ treścią podrozdziału 7.8 Wytycznych „Zryczałtowane stawki procentowe dochodów dla projektów z wybranych sektorów i podsektorów”: „Zastosowanie stawek zryczałtowanych eliminuje konieczność obliczania wartości dofinansowania w oparciu o indywidualną analizę poszczególnych projektów. Zamiast tego przyjęte zostaje założenie, że projekty należące do danego typu, sektora lub podsektora generują określony poziom dochodów, a co za tym idzie, występuje w nich z góry określony poziom luki w finansowaniu. Należy podkreślić, że metoda ta będzie miała zastosowanie w przypadku, gdy dany projekt został uprzednio zidentyfikowany jako projekt generujący dochód, tzn. zdyskontowane przychody przewyższają koszty operacyjne i koszty odtworzenia wyposażenia krótkotrwałego poniesione w okresie odniesienia, bez uwzględnienia wartości rezydualnej (patrz: podrozdział 7.7, pkt 2a).” b/ SzOOP POIiŚ 2014-2020 – opis dla działania 2.3 wskazuje, że stawkę zryczałtowaną w wysokości 25% stosuje się w przypadku projektów generujących dochód - podejście wskazane w pytaniu jest prawidłowe.
  • W sposób kierunkowy podejście do kwestii badania elastyczności cenowej i dochodowej w analizie popytu w przypadku inwestycji w infrastrukturę wodno-ściekową została poruszona w Przewodniku po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych wersja grudzień 2014 r. (robocze tłumaczenie z czerwca 2015): 1/ w rozdz. 4.1.4.1 „Czynniki wpływające na popyt na wodę”: „..system opłat taryfowych – należy wziąć pod uwagę elastyczność zapotrzebowania względem taryf. W niektórych przypadkach konieczne będzie oszacowanie elastyczności dla grup o różnych dochodach, a także dla małych i dużych odbiorców, ponieważ jej wartości i efekty dystrybucyjne mogą się znacznie różnić. W każdym przypadku elastyczność zapotrzebowania na wodę względem ceny usługi należy oceniać na poziomie lokalnym. W rzeczywistości parametry te przyjmują bardzo zróżnicowane wartości na różnych obszarach geograficznych, które pod innymi względami są do siebie podobne.” oraz 2/ w Studium przypadku – infrastruktura wodno-ściekowa rozdz. III Analiza popytu: „…Zużycie wody w gospodarstwach domowych w aglomeracji wynosi obecnie około 70% ogółu zużycia i pozostaje relatywnie niskie – na poziomie 120 l/os./dobę, w wyniku stopniowego wprowadzania taryf pokrywających wszystkie koszty na przestrzeni ostatnich 10 lat. Na tym poziomie zużycia elastyczność popytu na dalszy wzrost cen jest relatywnie niska, a taryfa w obecnym kształcie pochłania ok. 2,7% dochodów gospodarstw domowych. Jednakże dalszy wzrost cen w związku z realizacją projektu najprawdopodobniej spowoduje stały spadek zużycia wody do 115 l./os./dobę, gdy taryfa pochłaniać będzie 3% dochodów gospodarstw domowych i utrzyma się na tym poziomie z uwagi na przyjętą strategię cenową. Pod koniec okresu objętego prognozą, od mniej więcej 22. roku, realny wzrost dochodów gospodarstw domowych (szacowany na poziomie ok. 0,3% rocznie) spowoduje obniżenie odsetka dochodów pochłanianych przez opłaty za wodę poniżej progu 3%, co przełoży się na umiarkowany wzrost zużycia, związany z elastycznością dochodów. Ścieki wytwarzane są w tempie 0,8–0,85 zużytej wody, lecz w praktyce przedsiębiorstwo wodociągowe wystawia faktury według zużycia wody (dla ułatwienia rozliczeń). Ścieki wytwarzane przez przedsiębiorstwa i instytucje stanowią ok. 20% ogółu. Przewiduje się, że ich ilość będzie wzrastać w takim samym tempie jak ilość ścieków z gospodarstw domowych. Ilość ta obejmuje zużycie wody przez osoby dojeżdżające do miasta do szkoły/pracy oraz niewielką liczbę turystów (miasto to nie słynie z atrakcji turystycznych). Pozostałe 10% to zużycie wody przez przemysł, które zmniejszyło się w okresie przejścia na gospodarkę wolnorynkową, a niedawno zaczęło na powrót rosnąć. Prognozuje się, że w ciągu kolejnych 10 lat będzie ono rosnąć o 2,5% rocznie (a później będzie utrzymywać się na stałym poziomie)….” W każdym przypadku założenia do badania elastyczności cenowej i dochodowej popytu powinny uwzględniać uwarunkowania lokalne poparte stosowną oceną zachowania się popytu w obszarach grupach użytkowników adekwatnych do zakresu dotychczas prowadzonej działalności i podejmowanej inwestycji. Pewne uzupełniające wskazówki dotyczące praktycznego podejścia do prognozowania popytu daje także materiał NFOŚiGW z 2009 r. zawierający informacje metodologiczne dotyczące przygotowania studium wykonalności, m .in. w odniesieniu do prognozowania popytu w oparciu o badanie elastyczności cenowej i dochodowej popytu: „Wskaźniki elastyczności. Główne tezy teorii elastyczności: • cenowej elastyczności popytu Ep – mierzy reakcję konsumenta na zmianę ceny. Wzrost cen determinuje spadek zużycia, • dochodowej elastyczności popytu Ed – mierzy reakcję konsumenta na zmianę dochodu. Spadek dochodu determinuje spadek zużycia. Ep > popyt elastyczny– silna reakcja konsumenta na zmianę cen, np. cena spada o 5%, popyt rośnie o więcej niż 5%, Ep = 1 popyt jednostkowy – popyt zmniejsza się proporcjonalnie do zmiany ceny, Ep < 1 popyt nieelastyczny – słaba reakcja konsumenta na zmianę ceny, Ep = 0 popyt sztywny - brak reakcji konsumenta na zmianę ceny, Ep = ∞ popyt doskonale elastyczny - przy danym poziomie ceny można sprzedać nieskończenie wiele towarów. Na podstawie doświadczeń z rozwiniętych rynków europejskich przyjmuje się: • wskaźnik cenowej elastyczności popytu na poziomie od -0,10 do -0,05, • wskaźnik dochodowej elastyczności popytu na poziomie od 0,10 do 0,05. Prognoza zużycia bez uwzględnienia elastyczności jest akceptowana pod warunkiem przedstawienia dodatkowej argumentacji, np. stwierdzającej, że na podstawie wieloletniego obserwowania zjawiska nie stwierdzono występowania poszczególnych zależności. Inną metodą prognozy zużycia jest przyjęcie założenia, że obecne zużycie jest (z różnych przyczyn) nieproporcjonalne i konsultanci sporządzający SW prezentują harmonogram/krzywą dojścia do zużycia referencyjnego w określonym okresie. Akceptowalność takiego rozwiązania jest uzależniona od przedstawionej argumentacji, np. historycznie dane dotyczą tylko i wyłącznie terenów miejskich, a inwestycja obejmuje tereny miejsko-wiejskie, itp.”