Działanie 2.3 - pytania i odpowiedzi I konkurs

W tej części znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące I konkursu dla działania 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach. Pytania i odpowiedzi zostały podzielone na następujące kategorie:

I. Wielkość aglomeracji, zgodność z KPOŚK i Master Planem

II. Budowa kanalizacji sanitarnej, wskaźnik koncentracji aglomeracji

III. Dodatkowy zakres projektu (poza oczyszczalnią ścieków komunalnych i kanalizacją sanitarną)

IV. Wymagana gotowość projektu do realizacji

V. Procedura oceny wniosków

VI. Realizacja projektu

VII. Koszty projektu, analiza finansowa i ekonomiczna

VIII. Beneficjent, rozwiązania instytucjonalne

IX. Podstawowy zakres projektu (dotyczący oczyszczalni ścieków komunalnych i kanalizacji sanitarnej)

 • Zgodnie z zapisami kryterium formalnego nr 16 oraz Metodyki obliczania wskaźnika koncentracji aglomeracji (Załącznik 7 do Regulaminu konkursu) przy wyliczaniu wskaźnika koncentracji aglomeracji należy odnieść się tylko do obszarów znajdujących się w granicach aglomeracji wyznaczonej zgodnie z rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku województwa. Brak spełnienia kryterium będzie skutkować negatywną oceną projektu (pkt 65 Regulaminu „Projekt otrzymuje negatywną ocenę w przypadku, gdy chociaż jedno kryterium formalne nie zostanie spełnione..”).

  Zgodnie z Metodyką do wyliczenia wskaźnika koncentracji aglomeracji w liczbie mieszkańców  korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej (Mk ist) należy uwzględnić: stałych mieszkańców, osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji (pod tym pojęciem rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach itp.) oraz ilość ścieków przemysłowych, w przeliczeniu na wielkość ładunku ścieków wyrażoną w RLM, odprowadzanych do systemów kanalizacji zbiorczej zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Ładunek zanieczyszczeń należy przeliczać zgodnie z definicją RLM.

  Natomiast w planowanej liczbie mieszkańców, którzy będą korzystali z planowanej do budowy w ramach projektu sieci kanalizacyjnej (Mk plan) należy uwzględnić: stałych mieszkańców i osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji (pod tym pojęciem rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach itp.).

 • Jeżeli teren aglomeracji objętej projektem obejmuje również obszary wyznaczone na podstawie § 3 ust. 5 rozporządzenia  Ministra Środowiska w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji, a zakres sieci kanalizacyjnej ujęty we Wniosku o dofinasowanie realizowany jest zarówno na tych terenach (wyznaczonych na podstawie § 3 ust. 5 w/w rozporządzenia), jak i poza nimi, wówczas można dla tych obszarów wyliczyć odrębne wartości wskaźnika koncentracji, a ich wartość musi wynosić odpowiednio min. 120 Mk/km i min. 90 Mk/km.

 • Wskaźniki koncentracji aglomeracji i związane z nim obliczenia powinny odnosić się do obszarów znajdujących się w granicach aglomeracji wyznaczonej zgodnie z rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku województwa (nie do obszaru znajdującego się w granicach administracyjnych gminy). Wobec powyższego  Mk ist  to liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie całej aglomeracji, a L ist to długość istniejącej sieci kanalizacyjnej wyrażona w kilometrach na terenie całej aglomeracji.

 • W zakres projektu może wejść modernizacja sieci wodociągowej w ulicach, w których funkcjonuje obecnie kanalizacja, pod warunkiem, że ścieki nią zbierane odprowadzane są do oczyszczalni spełniającej wymogi Dyrektywy 91/271/EWG.

 • Jeżeli budowane w ramach projektu ujęcie wraz z rurociągiem tranzytowym będą służyły mieszkańcom aglomeracji, koszty związane z tym przedsięwzięciem mogą być uznane za kwalifikowane.

  Również koszt sporządzenia dokumentacji technicznej może być w tym przypadku kwalifikowany.

 • Dokumenty związane z Konkursem nie określają jednoznacznych podstaw wyceny kosztów projektu.

  Na etapie oceny wniosku weryfikowana jest natomiast poprawność analizy finansowej i ekonomicznej, w tym sprawdzana jest realność przyjętych kosztów. Odniesieniem dla oceniającego jest Studium Wykonalności, w szczególności rozdział 6.5, w którym należy wskazać metodykę, jaką przyjęto przy szacowaniu kosztów projektu.

 • W Instrukcji do wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie stanowiącej Załącznik 1 do Regulaminu konkursu, w odniesieniu do pkt. E.1.4.5 znajduje się następujący zapis:

   

  W przypadku, gdy wysokość przewidywanych w ramach projektu taryf/opłat:

  • została skalkulowana z uwzględnieniem ich przystępności dla użytkowników, w podpunkcie E.1.4.5 należy udzielić odpowiedzi twierdzącej i syntetycznie opisać tę kwestię. W szczególności należy się odnieść do kwestii dopłat do taryf, tj. czy i na jakiej podstawie zostały one zaplanowane;
  • nie została skalkulowana z uwzględnieniem ich przystępności dla użytkowników, w podpunkcie E.1.4.5 należy udzielić odpowiedzi negatywnej i podać krótką  informację dotyczącą wysokości taryf i poziomu dostępności cenowej w całym okresie odniesienia.

  Punkt powinien zostać wypełniany w oparciu o wytyczne/dokumenty/metodologie obowiązujące w danym sektorze, o ile jest to zasadne i takie dokumenty zostały opracowane 50”.

   

  Przypis 50 wskazuje natomiast, że:

  „Beneficjenci projektów z sektora wodno-ściekowego i odpadowego mogą fakultatywnie korzystać z dokumentu „Metodyka zastosowania kryterium dostępności cenowej w projektach inwestycyjnych z dofinansowaniem UE”, dostępnego na stronach www.mir.gov.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.”.

   

  Wnioskodawcy projektów w ramach Działania 2.3 POIiŚ powinni korzystać z w/w dokumentu, w myśl zapisów podrozdziału 7.6 Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.