Działanie 2.3 - pytania i odpowiedzi I konkurs

W tej części znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące I konkursu dla działania 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach. Pytania i odpowiedzi zostały podzielone na następujące kategorie:

I. Wielkość aglomeracji, zgodność z KPOŚK i Master Planem

II. Budowa kanalizacji sanitarnej, wskaźnik koncentracji aglomeracji

III. Dodatkowy zakres projektu (poza oczyszczalnią ścieków komunalnych i kanalizacją sanitarną)

IV. Wymagana gotowość projektu do realizacji

V. Procedura oceny wniosków

VI. Realizacja projektu

VII. Koszty projektu, analiza finansowa i ekonomiczna

VIII. Beneficjent, rozwiązania instytucjonalne

IX. Podstawowy zakres projektu (dotyczący oczyszczalni ścieków komunalnych i kanalizacji sanitarnej)

 • Kwestie analizy popytu dla projektów w Działaniu 2.3 POIS 2014 – 2020 opisują następujące akty prawne i dokumenty programowe:

  a.    Załącznik nr III (Metodyka przeprowadzania analizy kosztów i korzyści) do Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/207 z dn. 20 stycznia 2015 r.

  b.    Przewodnik po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych. Narzędzie analizy ekonomicznej polityki spójności 2014 – 2020,

  c.    Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów Inwestycyjnych , w tym projektów generujących dochód i projektów  hybrydowych na lata 2014 – 2020,

  d.    Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełnienia (załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu).

  Wskazane akty i dokumenty określają zakres analizy popytu i jej metodologię, natomiast nie formułują obowiązku korzystania z analiz konkretnych podmiotów.

  Kwalifikowalność ewentualnych wydatków na przygotowanie niezbędnej dokumentacji można określić na podstawie zapisów  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ 2014-2020, a w szczególności rozdziałów 6.2, 6.15.1 i 7.2.

 • Szczegółowe zasady oceny wniosków o dofinasowanie określa Regulamin konkursu w punktach 63-110. Na etapie oceny formalnej i merytorycznej I stopnia dopuszczalne jest jednokrotne wezwanie Wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień. Wnioskodawca na złożenie wyjaśnień oraz ewentualną poprawę lub uzupełninie wniosku na tym etapie ma 7 dni od daty otrzymania pisma Instytucji Organizującej Konkurs (IOK) – pkt 67. Również na etapie oceny merytorycznej II stopnia dopuszczalne jest jednokrotne wezwanie Wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień, a  termin na ich złożenie to 10 dni od daty otrzymania pisma z IOK – pkt 100.

  Terminy wskazane w harmonogramie realizacji konkursu obejmują szereg innych działań/czynności związanych z procedurą oceny i uzupełnianiem wniosków (więcej szczegółów zawarto w innych punktach Regulaminu konkursu i w Regulaminie pracy Komisji oceny projektów stanowiącym załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu).

 • Ograniczenie zakresu rzeczowego projektu może zostać uznane za istotną modyfikację projektu, o której mowa w pkt 67 i 100 Regulaminu konkursu, w związku z czym wniosek o dofinansowanie zostanie odrzucony.

 • Tak, realizacja projektu może być zaplanowana na lata 2017-2020 (nie może przekraczać roku 2023).

 • Nie ma obowiązku wdrażania wszystkich zadań inwestycyjnych wg warunków kontraktowych "Czerwonej Książki FIDIC" lub równoważnej (tj. realizowanych w formule „buduj”). Kontrakty mogą być również realizowane wg warunków kontraktowych „Żółtej Książki FIDIC” lub równoważnej (tj. w formule „projektuj i buduj”).

 • III Aktualizacja  KPOŚK obowiązywała w dniu ogłoszenia konkursu, zatem z tą wersją będzie sprawdzane spełnienie kryterium formalnego nr 12 - aglomeracje, które nie znajdują się w III AKPOŚK nie będą spełniały tego kryterium.

  Przewidywane są kolejne konkursy w Działaniu 2.3, ponieważ alokacja I konkursu nie wyczerpuje całej alokacji dla działania – zgodnie z publikowanym harmonogramem naborów na 2016r.

 • Zakres rzeczowy projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie może być w uzasadnionych przypadkach mniejszy niż ten określony w Master Planie (przykładowo przewiduje się etapowanie realizacji projektu).