Działanie 2.3 - pytania i odpowiedzi I konkurs

W tej części znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące I konkursu dla działania 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach. Pytania i odpowiedzi zostały podzielone na następujące kategorie:

I. Wielkość aglomeracji, zgodność z KPOŚK i Master Planem

II. Budowa kanalizacji sanitarnej, wskaźnik koncentracji aglomeracji

III. Dodatkowy zakres projektu (poza oczyszczalnią ścieków komunalnych i kanalizacją sanitarną)

IV. Wymagana gotowość projektu do realizacji

V. Procedura oceny wniosków

VI. Realizacja projektu

VII. Koszty projektu, analiza finansowa i ekonomiczna

VIII. Beneficjent, rozwiązania instytucjonalne

IX. Podstawowy zakres projektu (dotyczący oczyszczalni ścieków komunalnych i kanalizacji sanitarnej)

 • Zgodnie z kryterium formalnym nr 14, minimalne wymagania dotyczące gotowości technicznej projektu do realizacji przedsięwzięcia w ramach działania 2.3:

  • zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp), a w przypadku braku mpzp – decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego) dla inwestycji liniowych objętych projektem, dla których jest to wymagane;
  • posiadanie decyzji środowiskowych dla wszystkich zadań, dla których wydanie decyzji jest wymagane;
  • w przypadku zadań realizowanych wg Czerwonej Książki FIDIC (lub równoważnej) ‐ wartość zadań inwestycyjnych, dla których dokonano zgłoszenia robót budowlanych lub posiadających pozwolenia na budowę dla kontraktów na roboty w stosunku do całkowitej wartości zadań planowanych do realizacji (wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia) wg warunków kontraktowych „Czerwonej Książki FIDIC” (lub równoważnej) – min. 40 %;
  • w przypadku zadań realizowanych w oparciu o Żółtą Książkę FIDIC (lub równoważną) – posiadanie Programu Funkcjonalno ‐ Użytkowego (PFU) opisującego zamówienie dla wszystkich zadań realizowanych wg Żółtej Książki FIDIC (lub równoważnej).

  Równocześnie jednak stopień przygotowania do realizacji w rozumieniu dokonania zgłoszenia robót budowlanych, posiadania pozwoleń na budowę lub Programu Funkcjonalno-Użytkowego wpływa na liczbę punktów uzyskanych przez projekt w trakcie jego oceny – patrz kryterium merytoryczne I stopnia nr 4.

 • Zgodnie z odpowiedzią powyżej - posiadanie decyzji  środowiskowych wymagane jest  dla WSZYSTKICH zadań, dla których są one wymagane prawem. Nie jest obowiązkowe jedynie posiadanie wszystkich pozwoleń na budowę (minimalny wymagany poziom dla zadań realizowanych wg Czerwonej Książki FIDIC (lub równoważnej) to 40% - patrz kryterium formalne nr 14).

 • W § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397, ze zm.) zostało użyte sfomułowanie „całkowita długość przedsięwzięcia”, w związku z czym w przypadku planowanego przedsięwzięcia, w ramach którego zostanie zrealizowanych kilka odcinków kanalizacji w danej lokalizacji (w miejscowości, czy dzielnicy lub osiedlu w przypadku miast), przez jednego inwestora i w obrębie jednego systemu sieci kanalizacyjnej, zasadnym będzie zsumowanie tych odcinków i przy przekroczeniu progu 1 km uzyskanie jednej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – z uwzględnieniem dopuszczonych w ww przepisie wyłączeń.

  Równocześnie każdy z elementów projektu powinien zostać przeanalizowany w zakresie ewentualnego uznania go za przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko i odstępstwa od omawianego przepisu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - należy je rozpatrywać w nawiązaniu/zależności od skali i zakresu danej inwestycji, harmonogramu zaplanowanych prac, jak i stopnia ich przygotowania.

  Podane powyżej założenia zaleca się stosować przy ustalaniu całkowitej długości planowanego przedsięwzięcia objętego wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej, tak by uniknąć jego podziału, a w konsekwencji niespełnienia obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 • Tak, jeżeli wnioskodawca posiada prawomocne pozwolenia na budowę dla zadań inwestycyjnych, których wartość w stosunku do wartości wszystkich zadań wymagających pozwoleń na budowę lub zgłoszeń wynosi przynajmniej 86%, to w ramach oceny kryterium merytorycznego I stopnia nr 4 projekt uzyska maksymalną liczbę punktów dla tego kryterium, czyli 16 punktów.

 • Ograniczenie zakresu rzeczowego projektu może zostać uznane za istotną modyfikację projektu, o której mowa w pkt 67 i 100 Regulaminu konkursu, w związku z czym wniosek o dofinansowanie zostanie odrzucony.

 • Tak, możliwa jest realizacja w ramach jednego projektu przedsięwzięć zlokalizowanych na terenie kilku aglomeracji, pod warunkiem, że wszystkie aglomeracje będą miały wielkość nie mniejszą niż :

  •             dla województwa mazowieckiego - 2 tys. RLM,

  •             dla pozostałych województw - 10 tys. RLM.

  W takim przypadku odrębnie dla każdej z aglomeracji zostanie dokonana ocena zgodności z:

  •             kryterium formalnym nr 11, 12, 13, 15 i 16,

  •             kryterium merytorycznym I stopnia nr 2 – jako wynik oceny projektu przyjęta zostanie wartość największa z liczby punktów przyznanej dla poszczególnych aglomeracji. 

  Spełnienie pozostałych kryteriów formalnych i merytorycznych I stopnia oceniane będzie w odniesieniu do całego zakresu projektu.

 • Tak, możliwa jest realizacja w ramach jednego projektu przedsięwzięć zlokalizowanych na terenie kilku aglomeracji, pod warunkiem, że wszystkie aglomeracje będą miały wielkość nie mniejszą niż :

  •             dla województwa mazowieckiego - 2 tys. RLM,

  •             dla pozostałych województw - 10 tys. RLM.

  W takim przypadku odrębnie dla każdej z aglomeracji zostanie dokonana ocena zgodności z:

  •             kryterium formalnym nr 11, 12, 13, 15 i 16,

  •             kryterium merytorycznym I stopnia nr 2 – jako wynik oceny projektu przyjęta zostanie wartość największa z liczby punktów przyznanej dla poszczególnych aglomeracji. 

  Spełnienie pozostałych kryteriów formalnych i merytorycznych I stopnia oceniane będzie w odniesieniu do całego zakresu projektu.