Działanie 2.3 - pytania i odpowiedzi I konkurs

W tej części znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące I konkursu dla działania 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach. Pytania i odpowiedzi zostały podzielone na następujące kategorie:

I. Wielkość aglomeracji, zgodność z KPOŚK i Master Planem

II. Budowa kanalizacji sanitarnej, wskaźnik koncentracji aglomeracji

III. Dodatkowy zakres projektu (poza oczyszczalnią ścieków komunalnych i kanalizacją sanitarną)

IV. Wymagana gotowość projektu do realizacji

V. Procedura oceny wniosków

VI. Realizacja projektu

VII. Koszty projektu, analiza finansowa i ekonomiczna

VIII. Beneficjent, rozwiązania instytucjonalne

IX. Podstawowy zakres projektu (dotyczący oczyszczalni ścieków komunalnych i kanalizacji sanitarnej)

 • Tak,  dla województwa mazowieckiego  Regulamin konkursu wskazuje dwa typy projektów :

  realizowanych w aglomeracjach co najmniej 10.000 RLM oraz  w aglomeracjach o wielkości od 2.000 RLM do 10.000 RLM.

 • Wskaźniki koncentracji aglomeracji i związane z nim obliczenia powinny odnosić się do obszarów znajdujących się w granicach aglomeracji wyznaczonej zgodnie z rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku województwa (nie do obszaru znajdującego się w granicach administracyjnych gminy). Wobec powyższego  Mk ist  to liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie całej aglomeracji, a L ist to długość istniejącej sieci kanalizacyjnej wyrażona w kilometrach na terenie całej aglomeracji.

 • Jeżeli rozbudowa oczyszczalni podyktowana jest dostarczaniem ścieków spoza aglomeracji – takie przedsięwzięcie nie spełnia warunku zgodności z opisem działania 2.3, które dotyczy gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji.

 • Harmonogram planowanych naborów dostępny jest m.in. na stronie internetowej:  

  https://www.pois.gov.pl/media/12209/harmongram_2016_30112015.pdf

 • Zgodnie z zapisami SzOOP dla działania 2.3 budowa kanalizacji deszczowej jest możliwa w przypadku, gdy wnioskodawca planuje realizować jednocześnie inwestycje dotyczące kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonywanej na tych samych ulicach. Wobec powyższego nie jest możliwe w ramach działania 2.3 zrealizowanie przebudowy kanalizacji deszczowej, ani budowy kanalizacji deszczowej w ulicach, w których już istnieje kanalizacja sanitarna.

  Odtworzenie nawierzchni drogi w ramach budowy kanalizacji deszczowej może być kwalifikowane, jeżeli budowa kanałów deszczowych będzie kwalifikowana w ramach wnioskowanego projektu. Otworzenie to powinno dotyczyć pasa robót rozumianego jako tę część pasa drogowego, w której są bezpośrednio prowadzone roboty. Możliwe jest kwalifikowanie wydatków związanych z odtworzeniem nawierzchni drogi poza pasem prowadzonych robót tylko w sytuacji, gdy konieczność taka wynika z  zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego), pod warunkiem zgodności z pozostałymi warunkami dotyczącymi kwalifikowania wydatków obowiązującymi w POIiŚ.

 • Projekt dotyczący jedynie komponentu związanego z zaopatrzeniem w wodę nie wypełni celów działania, nie jest zatem możliwe uzyskanie wsparcia na taką inwestycję (koszty dotyczące systemów zaopatrzenia w wodę i kanalizacji deszczowej nie mogą przekroczyć 25% wartości całkowitej projektu).

 • Harmonogram planowanych naborów dostępny jest m.in. na stronie internetowej: 

  https://www.pois.gov.pl/media/12209/harmongram_2016_30112015.pdf