Działanie 2.3 - pytania i odpowiedzi I konkurs

W tej części znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące I konkursu dla działania 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach. Pytania i odpowiedzi zostały podzielone na następujące kategorie:

I. Wielkość aglomeracji, zgodność z KPOŚK i Master Planem

II. Budowa kanalizacji sanitarnej, wskaźnik koncentracji aglomeracji

III. Dodatkowy zakres projektu (poza oczyszczalnią ścieków komunalnych i kanalizacją sanitarną)

IV. Wymagana gotowość projektu do realizacji

V. Procedura oceny wniosków

VI. Realizacja projektu

VII. Koszty projektu, analiza finansowa i ekonomiczna

VIII. Beneficjent, rozwiązania instytucjonalne

IX. Podstawowy zakres projektu (dotyczący oczyszczalni ścieków komunalnych i kanalizacji sanitarnej)

 • Wsparcie Wnioskodawców w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz przeprowadzanie warsztatów dla Wnioskodawców zostało powierzone wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 • Organem odpowiedzialnym za wydanie deklaracji jest właściwy ze względu na miejsce realizacji projektu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

 • W ramach działania 2.3 możliwe jest uzyskanie dofinasowania na instalacje fotowoltaiczne zarówno na oczyszczalniach ścieków, obiektach sieciowych (np. pompowniach ścieków komunalnych), jak i na stacji uzdatniania wody, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów umożliwiających pozyskanie dofinansowania ujętych w kryteriach oceny projektów.

  W przypadku, gdy instalacja fotowoltaiczna będzie jednym z elementów projektu (obok np. budowy kanalizacji sanitarnej), to w sytuacji zastosowania jej na oczyszczalni ścieków i wykorzystania energii w niej wytworzonej na potrzeby własne, koszty związane z budową takiej instalacji wchodzą do limitu 75 % kosztów całkowitych projektu.  Jeżeli energia wytworzona z odnawialnych źródeł energii ujętych w zakresie wnioskowanego projektu będzie wykorzystywana na potrzeby zaopatrzenia w wodę, to wówczas koszty z tym związane wchodzą do limitu 25 % wartości projektu, który może być wykorzystany  na inwestycje dotyczące zaopatrzenia w wody i kanalizację deszczową.

 • Tak, zadania nie posiadające w dniu zakończenia naboru wniosków kompletu pozwoleń na budowę/zgłoszeń mogą być realizowane w normalnym trybie, tj. zgodnie z prawem budowlanym i w terminach uzależnionych od wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę.

  Nie ma też wskazań co do terminu ich uzyskania, poza tym, że realizacja wszystkich zadań objętych projektem nie może zakończyć się po 2023r. (kryterium formalne nr 4 – zasada n+3). Niemniej jednak należy pamiętać przy tym, że kwestia liczby posiadanych pozwoleń na budowę/zgłoszeń ma znaczenie dla wyniku oceny merytorycznej I stopnia.

 • Zgodnie z pkt. 71) Regulaminu Konkursu: „Uzupełnienie przez wnioskodawcę dokumentów wymaganych na etapie oceny formalnej i merytorycznej I stopnia, co do zasady może dotyczyć tylko dokumentów uzyskanych do dnia zakończenia składania wniosków w ramach niniejszego konkursu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest przedłożenie dokumentu, który wszedł w życie, uprawomocnił się lub stał się ostateczny po dniu zakończenia składania wniosków, o ile dokument jest uzyskiwany od innego organu, a wnioskodawca dołożył należytej staranności występując odpowiednio wcześniej o jego uzyskanie”.

 • Kryterium merytoryczne II stopnia nr 5 "Gotowość organizacyjno-instytucjonalna projektu w obszarze zawierania umów" zawiera opis: "W przypadku umów, do których nie stosuje się ustawy PZP potencjalny beneficjent powinien przedstawić wewnętrzne procedury uwzględniające zasady zawierania umów określone w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ 2014-2020

  Zapisy regulaminu udzielania zamówień publicznych muszą być zatem już na etapie oceny wniosku o dofinansowanie zgodne z regulacjami wskazanymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ 2014-2020 (w wewnętrznych procedurach może przykładowo zostać wyodrębniony osobny rozdział dotyczący zamówień finansowanych z udziałem środków UE).

 • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020 przewidują dla zamówień poniżej progu ustawy Pzp dwa tryby postępowania:

  a)         rozeznanie rynku – dla umów o wartości od 2 tys zł. do 50 tys zł netto (włącznie);

  b)         zasada konkurencyjności (w przypadku gminy dotyczy ona umów o wartości przekraczającej 50 tys złotych netto do progu stosowania ustawy Pzp, czyli obecnie równowartości kwoty 30.000 euro netto).

   

  Z zapytania wynika, że wątpliwości dotyczą trybu rozeznania rynku.

   

  Wytyczne przewidują różny sposób dokumentowania dokonanego rozeznania rynku, w zależności od wartości umowy:

  1.         W przypadku umów o wartości od 2 do 20 tys złotych:

  a)         dokumentami potwierdzającymi przeprowadzone rozeznanie rynku mogą być w szczególności: kierowane do potencjalnych wykonawców zapytania ofertowe (bądź wydruk ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na stronie internetowej) wraz z otrzymanymi ofertami, czy też wydruki ze stron internetowych przedstawiających oferty potencjalnych wykonawców;

  b)         konieczne jest uzyskanie w wyniku przeprowadzonego rozeznania co najmniej dwóch ważnych ofert. Wymóg ten będzie spełniony również wtedy, gdy w odpowiedzi na zamieszczone na ogólnodostępnej stronie internetowej ogłoszenie o zamówieniu złożona zostanie tylko jedna ważna oferta. Należy jednak mieć na uwadze, że oferta niezgodna z zapytaniem ofertowym/ogłoszeniem nie stanowi oferty ważnej.

  2.         W przypadku umów o wartości od 20 do 50 tys zł netto oraz w przypadku zamówień publicznych, dla których nie stosuje się procedur wyboru wykonawcy, o których mowa w podrozdziale 6.5 Wytycznych (wydatki ponoszone zgodnie z ustawą Pzp lub zasadą konkurencyjności), dokumentowanie rozeznania rynku obejmuje co najmniej wydruk ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na stronie internetowej wraz z otrzymaną/ymi ofertą/ami.

   

  Powyższe wskazuje, że:     

  - dla umów o wartości od 2 do 20 tys złotych - zamawiający przeprowadza rozeznanie rynku poprzez wystąpienie bezpośrednie do beneficjentów (minimum dwie ważne oferty) lub poprzez zamieszczenie ogłoszenia na ogólnodostępnej stronie internetowej (wymagana jedna ważna oferta). Powyższe działania są alternatywne, tzn beneficjent występując bezpośrednio do wykonawców może zamieścić ogłoszenie o prowadzonym rozeznaniu na stronie internetowej (i odwrotnie zamieszczając ogłoszenie może też wystąpić bezpośrednio do wykonawców);

  - dla umów o wartości od 20 do 50 tys złotych – zamawiający ma obowiązek upublicznienia zapytania ofertowego na stronie internetowej beneficjenta lub innej powszechnie dostępnej stronie przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych w celu wybrania najkorzystniejszej oferty. Nie musi (choć może) równolegle występować bezpośrednio do wykonawców z zapytaniem ofertowym. Konieczne w tym przypadku jest posiadanie co najmniej jednej ważnej oferty.

   

  Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawierają:

  Rozdział 6, Podrozdział 6.2 pkt. 4 i 5 oraz Rozdział 6, Podrozdział 6.2.1 pkt. 1- 3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020.