Działanie 2.3 - pytania i odpowiedzi I konkurs

W tej części znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące I konkursu dla działania 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach. Pytania i odpowiedzi zostały podzielone na następujące kategorie:

I. Wielkość aglomeracji, zgodność z KPOŚK i Master Planem

II. Budowa kanalizacji sanitarnej, wskaźnik koncentracji aglomeracji

III. Dodatkowy zakres projektu (poza oczyszczalnią ścieków komunalnych i kanalizacją sanitarną)

IV. Wymagana gotowość projektu do realizacji

V. Procedura oceny wniosków

VI. Realizacja projektu

VII. Koszty projektu, analiza finansowa i ekonomiczna

VIII. Beneficjent, rozwiązania instytucjonalne

IX. Podstawowy zakres projektu (dotyczący oczyszczalni ścieków komunalnych i kanalizacji sanitarnej)

 • Pod pojęciem równoważnych warunków kontraktowych „Czerwonej Książki FIDIC” (warunki kontraktowe dla budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez zamawiającego)  należy rozumieć warunki kontraktowe na roboty budowlane (projektowane przez Zamawiającego), w tym również własne projekty umów Zamawiającego z Wykonawcą.

  Pod pojęciem równoważnych warunków kontraktowych „Żółtej Książki FIDIC” (warunki kontraktowe dla urządzeń oraz projektowania i budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawcę) należy rozumieć warunki kontraktowe na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, w tym również własne projekty umów Zamawiającego z Wykonawcą.

 • Tak, możliwa jest realizacja zadań zarówno wg „Czerwonej Książki FIDIC” lub równoważne (warunki kontraktowe dla budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez zamawiającego), jak  i w oparciu  o „Żółtą Książkę FIDIC” lub równoważne (warunki kontraktowe dla urządzeń oraz projektowania i budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawcę)  w ramach jednego Wniosku/ Projektu zgłoszonego do  dofinansowania ze środków POIiŚ.

 • Kryterium formalne nr 9 "Projekt nie został zakończony przed złożeniem dokumentacji aplikacyjnej" jest spełnione, jeśli projekt nie został zakończony przed złożeniem dokumentacji aplikacyjnej, co oznacza, że nie nastąpił jeszcze odbiór ostatnich robót, dostaw lub usług.

  W opisanej sytuacji (cześć prac została zakończona) należy rozumieć, że kryterium jest spełnione.

 • Wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie będą mogły być uznane za kwalifikowane pod warunkiem spełnienia wymogów kwalifikowalności.

  Okres kwalifikowalności wydatków dla projektu POIŚ 2014-2020 to 01.01.2014- 31.12.2023 r.

  Szczegółowe zasady kwalifikowalności opisują Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ na lata 2014-2020 oraz wytyczne horyzontalne Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

  Jeśli chodzi o wydatki na działania informacyjno-promocyjne, to obowiązek prowadzenia takich działań powstaje w chwili podpisania umowy o dofinansowanie.

 • W ogłoszeniu o konkursie zapisano: „Wnioski o dofinansowanie projektów muszą być sporządzone z uwzględnieniem następujących dokumentów” i m. in wymieniono tam Metodykę analizy efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC).

  Równocześnie Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania stanowiący załącznik do Regulaminu konkursu precyzuje: „w analizie opcji warianty powinny być wykonalne techniczne i efektywne kosztowo. Wybór rozwiązania najbardziej efektywnego kosztowo zaleca się dokonać w oparciu o analizę DGC sporządzoną zgodnie z metodyką określoną w ogłoszeniu o naborze”.

  Podsumowując, dla wszystkich projektów (niezależnie od wielkości przedsięwzięcia), obowiązują wymagania zamieszczone w ogłoszeniu o naborze, w tym zalecenie sporządzenia analizy wyboru wariantu realizacyjnego w oparciu o metodykę DGC. Odstąpienie od tego wymogu możliwe jest zatem jedynie w przypadku wykazania braku zasadności przeprowadzenia analizy zgodnej z zaleceniem.

 • Zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020:

  „Rokiem bazowym w analizie finansowej i ekonomicznej powinien być założony w analizie rok rozpoczęcia realizacji projektu (np. rok rozpoczęcia robót budowlanych). Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której wniosek o dofinansowanie został sporządzony na etapie, gdy realizacja projektu została już rozpoczęta. Wówczas rokiem bazowym jest rok złożenia wniosku o dofinansowanie. Szczegółowe zasady dotyczące wyznaczania okresu odniesienia powinny zostać określone przez instytucje zarządzające.”

  Zgodnie z informacjami zawartymi w pytaniu oraz po uwzględnieniu powyższego, odpowiedź dotyczy sytuacji, gdy inwestor zrealizuje prace przygotowawcze w 2015 r., wniosek o dofinansowanie złoży w 2016 r. oraz zakłada, że prace budowlane rozpoczną się w 2018 r.

  W opisanym przypadku rozpoczęcie prac budowlanych (2018) nastąpi już po roku złożenia wniosku (2016), zatem  przyjmując za Wytycznymi, dopuszczającymi możliwość przyjęcia jako rok rozpoczęcia realizacji projektu właśnie „rok rozpoczęcia robót budowlanych”, dalsze prawidłowe rozumowanie będzie następujące:

  1. rokiem rozpoczęcia robót budowlanych jest rok 2018, który jest także pierwszym rokiem okresu odniesienia (tzn. rokiem bazowym/zerowym w rozumieniu Wytycznych),
  2. okres odniesienia opiewa na 30 lat, tj. 2018-2047,
  3. dane z roku zerowego 2018 (ujmujące także wydatki poniesione wcześniej) nie podlegają dyskontowaniu (współczynnik dyskonta =1),
  4. pierwszym rokiem dyskontowania będzie rok 2019 (stopa dyskonta = 4% dla analizy w cenach stałych).

  W przypadku wystąpienia w projekcie także dostaw materiałów/urządzeń, które następowałyby w latach poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych (o ile wystąpią), powyższe podejście stosuje się odpowiednio, a rokiem rozpoczęcia realizacji projektu będzie rok rozpoczęcia dostaw.

  Powyższe założenia analizy finansowej powinny być zgodne z danymi ujętymi w harmonogramie realizacji projektu ujętym we wniosku o dofinansowanie i załącznikach.

  Aktualnie nie planuje się wprowadzenia dodatkowych zasad ustalania roku odniesienia.

 • 1.         W przypadku projektów małych, zgłaszanych do konkursu w ramach działania 2.3 POIiŚ, - zgodnie z Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 analizę  ekonomiczną można wykonać w formie uproszczonej.

  2.         Analizę opcji zaleca się sporządzać z zastosowaniem wskaźnika DGC (Wzór wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania).

  Przewodnik CBA zaleca wykonanie uproszczonej analizy kosztów i korzyści dla każdego z wariantów tylko w sytuacji, gdy produkty lub efekty zewnętrzne, zwłaszcza oddziaływanie na środowisko, różnią się w ramach poszczególnych wariantów (jeżeli mają one taki sam cel).