Działanie 2.3 - pytania i odpowiedzi I konkurs

W tej części znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące I konkursu dla działania 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach. Pytania i odpowiedzi zostały podzielone na następujące kategorie:

I. Wielkość aglomeracji, zgodność z KPOŚK i Master Planem

II. Budowa kanalizacji sanitarnej, wskaźnik koncentracji aglomeracji

III. Dodatkowy zakres projektu (poza oczyszczalnią ścieków komunalnych i kanalizacją sanitarną)

IV. Wymagana gotowość projektu do realizacji

V. Procedura oceny wniosków

VI. Realizacja projektu

VII. Koszty projektu, analiza finansowa i ekonomiczna

VIII. Beneficjent, rozwiązania instytucjonalne

IX. Podstawowy zakres projektu (dotyczący oczyszczalni ścieków komunalnych i kanalizacji sanitarnej)

 • Tak, harmonogram realizacji projektu może obejmować nieprzewidziane wydatki do wysokości 10% planowanych kosztów całkowitych w skali całego Projektu (licząc te 10% od kosztów całkowitych projektu bez kwoty nieprzewidzianych wydatków).

  W Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ 2014-2020  nie ma takiej kategorii, gdyż ostateczna kwalifikowalność nieprzewidywanych wydatków następuje dopiero po ich faktycznym poniesieniu i zbadaniu zgodności z wytycznymi (tj. gdy wiadomo już czy i na co zostały poniesione). Równocześnie oznacza to, że pozyskanie dofinansowania w odpowiadającej im wysokości (75% lub 100% ich wysokości) nie jest do tego czasu przesądzone.

 • Taryfy determinują przychody osiągane w ramach projektu, zaś prognozowane przychody wpływają na trwałość finansową projektu i na jego efektywność finansową, a więc są brane pod uwagę przy ocenie wniosku o dofinansowanie.

  Prognozy taryf i ewentualnych dopłat do taryf należy oszacować dla całego okresu odniesienia, tj. na 30 lat i zamieścić w Studium Wykonalności w części poświęconej analizie finansowej. Decyzja Rady Gminy  lub organu założycielskiego dotyczy akceptacji dokumentów: wniosku o dofinansowanie, Studium Wykonalności, w tym analizy finansowej, prognoz dotyczących taryf i ewentualnych dopłat do taryf.

 • Nie ma bezwzględnej konieczności powoływania nowej Jednostki Realizującej Projekt.  Jednak jeśli JRP była powoływana dokumentem, w którym wymieniono tytuł Projektu - należy ten dokument aktualizować. Występuje także konieczność ustanowienia Pełnomocnika ds. Projektu  (może być to ta sama osoba, która pełniła te obowiązki w poprzedniej perspektywie).

  Przypominamy też dodatkowo, iż zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ 2014-2020 koszty wynagrodzeń pracowników JRP mogą być kwalifikowane w ramach kategorii „6.15.1. Przygotowanie projektu” (w zakresie  nadzoru nad przygotowaniem dokumentacji) oraz „6.15.2. Zarządzanie projektem. 6.15.2.3. Wydatki osobowe” pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów kwalifikowalności wskazanych w Rozdziale 6.16 Wytycznych: „Koszty związane z zaangażowaniem personelu”.

  Ponadto w przypadku, gdy ci sami pracownicy pełnią obowiązki JRP w ramach Projektu realizowanego w ramach Projektu POIiŚ 2007-2013 oraz w ramach Projektu w ramach POIiŚ 2014-2020, warunkiem niezbędnym do kwalifikowania wydatków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w Projekt POIiŚ 2014-2020 jest konieczność czytelnego i jednoznacznego rozgraniczenia stopnia zaangażowania poszczególnych pracowników w realizację obu projektów, przy czym nie ma przeciwskazań, żeby były to te same osoby - niezbędne jest prowadzenie odpowiedniej dokumentacji czasu pracy poświęconego na projekt POIiŚ 2014-2020 (zakres obowiązków, karty czasu pracy).

 • Pkt. 24 Regulaminu konkursu określa jego uczestników. Ani Regulamin ani Kryteria wyboru projektów w żaden sposób nie określają preferencji, ani tym bardziej dodatkowej punktacji ze względu na formę prawną Wnioskodawcy.

   

  Gmina ma prawo powołać spółkę świadczącą usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Beneficjentem może być gmina lub spółka komunalna tej gminy. W ramach projektu można także upoważnić inny podmiot do ponoszenia wydatków w ramach realizacji inwestycji (zgodnie jednak z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ 2014-2020). Należy przy tym pamiętać, że w Działaniu 2.3 podatek VAT jest niekwalifikowany.

 • Biorąc pod uwagę, że poza nowobudowaną siecią kanalizacyjną, także sieć istniejąca i modernizowana wymaga dalszej odpowiedniej eksploatacji, zakup tego typu samochodu specjalistycznego może zostać uznany za koszt kwalifikowany.

  Warunkiem kwalifikowania tego typu wydatków będzie jednak ostatecznie spełnienie wszystkich wymogów kwalifikowalności określonych w rozdziale 6.12 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ 2014-2020, w tym podrozdziału 6.12.1 Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a w szczególności wymogów określonych w pkt. 2), tj. wskazania ww. samochodu we wniosku o dofinansowanie oraz uzasadnienia konieczności jego zakupu jako niezbędnego do realizacji danego projektu.

 • Wskaźnik koncentracji aglomeracji należy wyliczyć tylko dla projektów, w ramach których budowana będzie sieć kanalizacji sanitarnej (zgodnie z Metodyką obliczania wskaźnika koncentracji aglomeracji).

 • Dla inwestycji dotyczących zaopatrzenia w wodę nie ma wymogu zgodności zakresu z Master Planem, gdyż dotyczy on jedynie gospodarki ściekami komunalnymi.Dla inwestycji dotyczących zaopatrzenia w wodę nie ma wymogu zgodności zakresu z Master Planem, gdyż dotyczy on jedynie gospodarki ściekami komunalnymi.