Działanie 2.3 - pytania i odpowiedzi I konkurs

W tej części znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące I konkursu dla działania 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach. Pytania i odpowiedzi zostały podzielone na następujące kategorie:

I. Wielkość aglomeracji, zgodność z KPOŚK i Master Planem

II. Budowa kanalizacji sanitarnej, wskaźnik koncentracji aglomeracji

III. Dodatkowy zakres projektu (poza oczyszczalnią ścieków komunalnych i kanalizacją sanitarną)

IV. Wymagana gotowość projektu do realizacji

V. Procedura oceny wniosków

VI. Realizacja projektu

VII. Koszty projektu, analiza finansowa i ekonomiczna

VIII. Beneficjent, rozwiązania instytucjonalne

IX. Podstawowy zakres projektu (dotyczący oczyszczalni ścieków komunalnych i kanalizacji sanitarnej)

 • Jako  modernizację kanalizacji sanitarnej należy traktować inwestycje prowadzone na istniejącej sieci kanalizacyjnej, np. bezwykopowa renowacja rurociągów, wymiana istniejących rurociągów na nowe, remont istniejących pompowni, tłoczni, wymiana urządzeń w istniejących obiektach na sieci kanalizacyjnej.  Także rozdział kanalizacji ogólnospławnej powinien zostać potraktowany jako modernizacja istniejącego systemu kanalizacyjnego (nie jako budowa kanalizacji sanitarnej czy deszczowej, również na potrzeby określenia odpowiedniego wskaźnika produktu).

 • Zastosowanie instalacji OZE w działaniu 2.3 nie jest głównym celem, jak również warunkiem koniecznym, jaki musi spełnić projekt, na który przyznane może być dofinansowanie. Jeżeli analiza opcji projektu wykaże zasadność zastosowania takiego rozwiązania, a także zostaną spełnione pozostałe kryteria wyboru projektu (w szczególności kryterium formalne nr 15), to projekt może w trakcie oceny merytorycznej I stopnia uzyskać dodatkowe punkty.

  Regulamin konkursu nie podaje wymagań technicznych, które musi spełniać taka instalacja. Natomiast zgodnie z pkt 32 projekt zgłoszony do dofinasowania w ramach działania 2.3  nie może obejmować urządzeń wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej i/lub ciepła na potrzeby inne niż własne operatora.  W związku z powyższym ujęta w ramach projektu instalacja fotowoltaiczna musi być tak zaprojektowana, aby energia w niej wyprodukowana była wykorzystywana tylko na potrzeby własne operatora systemu wodociągowo-kanalizacyjnego. Energia ta nie może być w szczególności sprzedawana operatorowi sieci elektroenergetycznej.  

 • W ramach działania 2.3 możliwe jest uzyskanie dofinasowania na instalacje fotowoltaiczne zarówno na oczyszczalniach ścieków, jak i na stacji uzdatniania wody, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów umożliwiających pozyskanie dofinansowania ujętych w kryteriach oceny projektów i Regulaminie Konkursu (np. w zakresie ograniczonego sposobu wykorzystania wytworzonej energii).

  W przypadku kryterium formalnego nr 15 - koszt instalacji fotowoltaicznej wliczany będzie do tej części projektu, której służyć będzie wytworzona energia elektryczna. Przykładowo, w sytuacji zastosowania jej na oczyszczalni ścieków i wykorzystania energii w niej wytworzonej na potrzeby oczyszczania ścieków - koszty związane z budową takiej instalacji wliczane będą do kosztów części ściekowej projektu. Jeżeli energia wytworzona z odnawialnych źródeł energii, ujętych w zakresie wnioskowanego projektu, będzie wykorzystywana na potrzeby zaopatrzenia w wodę – koszt instalacji wliczony zostanie do kosztów części projektu objętej limitem możliwym do wykorzystania  na inwestycje dotyczące zaopatrzenia w wody i kanalizację deszczową (tj. 25 % kosztów całkowitych projektu).

  W odniesieniu do kryterium merytorycznego I stopnia nr 5 – punkty przyznawane są także w przypadku realizacji instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody.

 • Zastosowanie instalacji OZE w działaniu 2.3 nie jest głównym celem, jak również warunkiem koniecznym, jaki musi spełnić projekt, na który przyznane może być dofinansowanie. Jeżeli analiza opcji projektu wykaże zasadność zastosowania takiego rozwiązania, to zgodnie z kryteriami oceny, projekt może uzyskać dodatkowe punkty.

  Regulamin konkursu nie podaje wymagań technicznych, które musi spełniać taka instalacja. Natomiast zgodnie z pkt 32 projekt zgłoszony do dofinasowania w ramach działania 2.3  nie może obejmować urządzeń wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej i/lub ciepła na potrzeby inne niż własne operatora.  W związku z powyższym ujęta w ramach projektu instalacja fotowoltaiczna musi być tak zaprojektowana, aby energia w niej wyprodukowana była wykorzystywana tylko na potrzeby własne operatora systemu wodociągowo-kanalizacyjnego. Energia ta nie może być w szczególności sprzedawana operatorowi sieci elektroenergetycznej.  

 • Zgodnie z Instrukcją od wypełniania wniosku, deklarację należy pozyskać dla projektów zaklasyfikowanych do kategorii B w pkt F.5.2, t.j. aktualnie co do zasady dla wszystkich projektów w ramach działania 2.3 w ramach POIiŚ 2014-2020.

  Organem odpowiedzialnym za wydanie deklaracji jest właściwy ze względu na miejsce realizacji projektu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

  Dodatkowe informacje dotyczące konieczności pozyskania deklaracji organu zawarte są w Instrukcji od wypełniania wniosku.

 • Tak, ma to być uchwała zgromadzenia wspólników tej spółki.

  [Załącznik nr 17: Uchwała Rady Gminy lub organu założycielskiego (dla jednostek innych niż gmina lub związek gmin) upoważniająca do złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia oraz akceptacji założonych w nim planów taryfowych, wraz z ewentualną wieloletnią prognozą dopłat do taryf.]

 • Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków koszty realizowanych inwestycji muszą znaleźć odzwierciedlenie w kalkulacji taryf. Projekt ma zatem wpływ na wartość sprzedaży i nie można z góry wykluczać wystąpienia efektu dochodowego. Kwestia ta zostanie ostatecznie rozstrzygnięta dopiero na podstawie obligatoryjnie sporządzanej  analizy finansowej, która zweryfikuje, czy projekt rzeczywiście nie generuje dochodu.