Działanie 2.3 - pytania i odpowiedzi II konkurs

Ważne informacje dla Wnioskodawców:

 

Szanowni Państwo

 

Zgodnie z pkt. 16 Regulaminu Konkursu nr POIiŚ.2.3/2/2016 Wnioskodawcy ubiegający się o  wsparcie finansowe na projekt w ramach POIiŚ 2014-2020, zobowiązani są zapoznać się z programem i jego założeniami oraz adresowanymi do wnioskodawców i beneficjentów innymi dokumentami tego programu, a w szczególności SZOOP wraz z odpowiednimi kryteriami wyboru projektów i Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz przestrzegać zawartych w nich zasad.

 

W związku z tym informujemy, że zgodnie z punktem 123 Regulaminu Konkursu nr POIiŚ.2.3/2/2016  w „Bazie najczęściej zadawanych pytań” (dostępnej w ogłoszeniu o naborze) zamieszczane są odpowiedzi na zadawane przez potencjalnych wnioskodawców pytania kluczowe lub często powtarzające się.

 

Zapraszamy również na szkolenia dla Wnioskodawców działania 2.3 POiIŚ 2014-2020 organizowane przez NFOŚiGW w następujących terminach:  3 czerwca, 10 czerwca oraz 1 lipca 2016 r. Szczegóły na naszej stronie pod adresem:

http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,808,szkolenia-dla-wnioskodawcow-poiis-dzialanie-2-3-gospodarka-wodno-sciekowa-w-aglomeracjach.html

 

W tej części znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące II konkursu dla działania 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach. Pytania i odpowiedzi zostały podzielone na następujące kategorie:

I. Wielkość aglomeracji, zgodność z KPOŚK i Master Planem

II. Budowa kanalizacji sanitarnej, wskaźnik koncentracji aglomeracji

III. Dodatkowy zakres projektu (poza oczyszczalnią ścieków komunalnych i kanalizacją sanitarną)

IV. Wymagana gotowość projektu do realizacji

V. Procedura oceny wniosków

VI. Realizacja projektu

VII. Koszty projektu, analiza finansowa i ekonomiczna

VIII. Beneficjent, rozwiązania instytucjonalne

IX. Podstawowy zakres projektu (dotyczący oczyszczalni ścieków komunalnych i kanalizacji sanitarnej)

 • Nie jest możliwe dofinansowanie inwestycji:

  • realizowanej poza granicami wyznaczonej aglomeracji (lub niesłużącej aglomeracji w przypadku inwestycji dotyczących systemu zaopatrzenia w wodę, a także budowy kanalizacji deszczowej)
  • realizowanej w aglomeracji nie uwzględnionej wMaster Planie,
  • nieuwzględnionej (co do zakresu) w obowiązującej w dniu rozpoczęcia naboru AKPOŚK,

  (patrz pkt 13 i 14 Regulaminu konkursu).

 • Zgodnie z pkt. 14) Regulaminu Konkursu POIiŚ.2.3/2/2016 ocena zgodności przedsięwzięcia z KPOŚK i Master Planem dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG dokonywana będzie poprzez sprawdzenie, czy aglomeracja oraz zakres prac planowanych do realizacji w aglomeracji zostały uwzględnione w aktualizacji KPOŚK obowiązującej w dniu rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie, oraz czy aglomeracja została ujęta w Master Planie dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych dostępnym w ogłoszeniu o naborze.

 • Tak, możliwa jest realizacja w ramach jednego projektu przedsięwzięć zlokalizowanych na terenie kilku aglomeracji, pod warunkiem, że wszystkie aglomeracje będą miały wielkość nie mniejszą niż :

  • dla województwa mazowieckiego - 2 tys. RLM,

  • dla pozostałych województw - 10 tys. RLM.

   

  W takim przypadku odrębnie dla każdej z aglomeracji zostanie dokonana ocena zgodności z:

  • kryterium formalnym nr 11, 12, 13, 15 i 16,

  • kryterium merytorycznym I stopnia nr 2 – jako wynik oceny projektu przyjęta zostanie wartość największa z liczby punktów przyznanej dla poszczególnych aglomeracji. 

  Spełnienie pozostałych kryteriów formalnych i merytorycznych I stopnia oceniane będzie w odniesieniu do całego zakresu projektu.

 • Tak,  dla województwa mazowieckiego  Regulamin konkursu wskazuje dwa typy projektów : realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10.000 RLM  od 2.000 RLM do 10.000 RLM.

 • Harmonogram planowanych naborów dostępny jest m.in. na stronie internetowej: 

  https://www.pois.gov.pl/media/12209/harmongram_2016_30112015.pdf

 • Dla inwestycji dotyczących zaopatrzenia w wodę nie ma wymogu zgodności zakresu z Master Planem, wymóg ten dotyczy jedynie gospodarki ściekami komunalnymi.

  Ponadto, zgodnie z pkt. 14) Regulaminu Konkursu POIiŚ.2.3/2/2016 ocena zgodności przedsięwzięcia z KPOŚK i Master Planem dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG dokonywana będzie poprzez sprawdzenie, czy aglomeracja oraz zakres prac planowanych do realizacji w aglomeracji zostały uwzględnione w aktualizacji KPOŚK obowiązującej w dniu rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie, oraz czy aglomeracja została ujęta w Master Planie dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych dostępnym w ogłoszeniu o naborze.