Działanie 2.3 - pytania i odpowiedzi III konkurs

Ważne informacje dla Wnioskodawców:

 

Szanowni Państwo

 

Zgodnie z pkt. 17 Regulaminu Konkursu nr POIiŚ.2.3/3/2016 Wnioskodawcy ubiegający się o  wsparcie finansowe na projekt w ramach POIiŚ 2014-2020, zobowiązani są zapoznać się z programem i jego założeniami oraz adresowanymi do wnioskodawców i beneficjentów innymi dokumentami tego programu, a w szczególności SZOOP wraz z odpowiednimi kryteriami wyboru projektów i Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz przestrzegać zawartych w nich zasad.

 

W związku z tym informujemy, że zgodnie z punktem 123 Regulaminu Konkursu nr POIiŚ.2.3/3/2016  w „Bazie najczęściej zadawanych pytań” (dostępnej w ogłoszeniu o naborze) zamieszczane są odpowiedzi na zadawane przez potencjalnych wnioskodawców pytania kluczowe lub często powtarzające się.

 

Doprecyzowanie w zakresie sposobu oceny zgodności Projektu z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych i z Master Planem dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych

Informacja dotycząca wypełniania pkt G.2 Wniosku o dofinansowanie

 

W tej części znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące II konkursu dla działania 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach. Pytania i odpowiedzi zostały podzielone na następujące kategorie:

I. Wielkość aglomeracji, zgodność z KPOŚK i Master Planem

II. Budowa kanalizacji sanitarnej, wskaźnik koncentracji aglomeracji

III. Dodatkowy zakres projektu (poza oczyszczalnią ścieków komunalnych i kanalizacją sanitarną)

IV. Wymagana gotowość projektu do realizacji

V. Procedura oceny wniosków

VI. Realizacja projektu

VII. Koszty projektu, analiza finansowa i ekonomiczna

VIII. Beneficjent, rozwiązania instytucjonalne

IX. Podstawowy zakres projektu (dotyczący oczyszczalni ścieków komunalnych i kanalizacji sanitarnej)

 • Wniosek o dofinansowanie można złożyć w dowolnym terminie w trakcie trwania naboru, tj. od 30 września 2016 r. do 28 lutego 2017 r., jednak nie przyspieszy to, w przypadku jego oceny pozytywnej, rozstrzygnięcia co do ostatecznego statusu projektu (podstawowy lub rezerwowy), ponieważ  listy rankingowe tworzone są co do zasady dopiero po zakończeniu oceny  formalnej i merytorycznej I stopnia wszystkich wniosków złożonych w konkursie. Liczba punktów uzyskanych przez projekt decyduje o miejscu na liście rankingowej i udziale w kolejnym etapie - ocenie merytorycznej II stopnia.   Po zakończeniu oceny merytorycznej II stopnia wszystkich wniosków tworzona jest ostateczna lista projektów wybranych do dofinansowania.

  Wcześniejsze złożenie wniosku nie oznacza zatem przyznania dodatkowych preferencji z punktu widzenia ostatecznego wyniku jego oceny.

 • Działanie 2.3 przeznaczone jest wyłącznie dla aglomeracji o wielkości co najmniej 10 tys. RLM, z wyjątkiem woj. mazowieckiego, dla którego wartość ta wynosi 2 tys. RLM.

  Wniosek skonstruowany jak opisano powyżej zostanie odrzucony z przyczyn formalnych.

  • projekt w zakresie gospodarki wodno-ściekowej musi w całości dotyczyć aglomeracji, (przykładowo niemożliwe jest dofinansowanie kanalizacji sanitarnej czy wodociągowej służącej tylko podłączeniu użytkowników spoza aglomeracji)
  • wymogi konkursowe określające położenie zakresu rzeczowego projektu względem aglomeracji weryfikowane będą w oparciu o granice aglomeracji określone
   w rozporządzeniu wojewody lub uchwale sejmiku województwa w sprawie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji, obowiązującej w momencie złożenia wniosku, z zastrzeżeniem pkt 62 lit b) regulaminu
  • nie jest możliwe dofinansowanie inwestycji realizowanej w aglomeracji nie uwzględnionej wMaster Planie,
  • nie jest możliwe dofinansowanie inwestycji nieuwzględnionej (co do zakresu) w obowiązującej w dniu rozpoczęcia naboru AKPOŚK,

  (patrz pkt 14 i 15 Regulaminu konkursu).

 • Zgodnie z pkt. 15) Regulaminu Konkursu POIiŚ.2.3/3/2016 ocena zgodności przedsięwzięcia z KPOŚK i Master Planem dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG dokonywana będzie poprzez sprawdzenie, czy aglomeracja oraz zakres prac planowanych do realizacji w aglomeracji zostały uwzględnione w aktualizacji KPOŚK obowiązującej w dniu rozpoczęcia naboru wniosków o dofinansowanie, oraz czy aglomeracja została ujęta w Master Planie dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych dostępnym w ogłoszeniu o naborze.

 • Tak, możliwa jest realizacja w ramach jednego projektu przedsięwzięć zlokalizowanych na terenie kilku aglomeracji, pod warunkiem, że wszystkie aglomeracje będą miały wielkość nie mniejszą niż :

  • dla województwa mazowieckiego - 2 tys. RLM,

  • dla pozostałych województw - 10 tys. RLM.

   

  W takim przypadku odrębnie dla każdej z aglomeracji zostanie dokonana ocena zgodności z:

  • kryterium formalnym nr 11, 12, 13, i 16,

  • kryterium merytorycznym I stopnia nr 3 – jako wynik oceny projektu przyjęta zostanie wartość największa z liczby punktów przyznanej dla poszczególnych aglomeracji. 

  Spełnienie pozostałych kryteriów formalnych i merytorycznych I stopnia oceniane będzie w odniesieniu do całego zakresu projektu.

  Ocena kryterium formalnego nr 15 – zostanie dokonana w kontekście całego zgłaszanego do dofinansowania zakresu Projektu tj.: dopuszczalna jest realizacja tylko zakresu dotyczącego zaopatrzenia w wodę na terenie jednej z aglomeracji objętych wnioskiem, pod warunkiem, że w tej aglomeracji została zapewniona zgodność z wymogami dyrektywy 91/271/EWG już przed rozpoczęciem projektu zgłaszanego do dofinansowania oraz, że w całym projekcie wartość minimum 75% kosztów całkowitych dotyczy gospodarki ściekowej.    

   

 • Tak,  dla województwa mazowieckiego  Regulamin konkursu wskazuje dwa typy projektów : realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10.000 RLM  od 2.000 RLM do 10.000 RLM.

 • Dla inwestycji dotyczących zaopatrzenia w wodę nie ma wymogu zgodności zakresu z Master Planem i IV AKPOŚK, wymóg ten dotyczy jedynie gospodarki ściekami komunalnymi.