Działanie 2.3 - pytania i odpowiedzi III konkurs

Ważne informacje dla Wnioskodawców:

 

Szanowni Państwo

 

Zgodnie z pkt. 17 Regulaminu Konkursu nr POIiŚ.2.3/3/2016 Wnioskodawcy ubiegający się o  wsparcie finansowe na projekt w ramach POIiŚ 2014-2020, zobowiązani są zapoznać się z programem i jego założeniami oraz adresowanymi do wnioskodawców i beneficjentów innymi dokumentami tego programu, a w szczególności SZOOP wraz z odpowiednimi kryteriami wyboru projektów i Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz przestrzegać zawartych w nich zasad.

 

W związku z tym informujemy, że zgodnie z punktem 123 Regulaminu Konkursu nr POIiŚ.2.3/3/2016  w „Bazie najczęściej zadawanych pytań” (dostępnej w ogłoszeniu o naborze) zamieszczane są odpowiedzi na zadawane przez potencjalnych wnioskodawców pytania kluczowe lub często powtarzające się.

 

Doprecyzowanie w zakresie sposobu oceny zgodności Projektu z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych i z Master Planem dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych

Informacja dotycząca wypełniania pkt G.2 Wniosku o dofinansowanie

 

W tej części znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące II konkursu dla działania 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach. Pytania i odpowiedzi zostały podzielone na następujące kategorie:

I. Wielkość aglomeracji, zgodność z KPOŚK i Master Planem

II. Budowa kanalizacji sanitarnej, wskaźnik koncentracji aglomeracji

III. Dodatkowy zakres projektu (poza oczyszczalnią ścieków komunalnych i kanalizacją sanitarną)

IV. Wymagana gotowość projektu do realizacji

V. Procedura oceny wniosków

VI. Realizacja projektu

VII. Koszty projektu, analiza finansowa i ekonomiczna

VIII. Beneficjent, rozwiązania instytucjonalne

IX. Podstawowy zakres projektu (dotyczący oczyszczalni ścieków komunalnych i kanalizacji sanitarnej)

Czy złożenie wniosku o dofinansowanie przed terminem zakończenia naboru np. w grudniu przyspieszy ocenę wniosku i otrzymanie wyniku oceny ?

I.1. Czy jest możliwa realizacja projektu polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej i rozbudowie oczyszczalni w gminie w obrębie, której wyznaczone są dwie aglomeracje (pierwsza o RLM=3 500, druga o RLM=8 500 - suma tych dwóch aglomeracji daje RLM powyżej 10 000). Czy inwestycja musi być realizowana w obu aglomeracjach, czy może być tylko w obrębie jednej?

I.2. Czy możliwa jest realizacja dodatkowego zadania w miejscowościach nieujętych w aglomeracji zgodnie z KPOŚK i Master Planem?

I.3. Czy kryterium formalne nr 12 zostanie spełnione w sytuacji, gdy projekt, planowany do realizacji wpisany do Master Planu obejmuje zakres rzeczowy szerszy, niż zakres ujęty we wniosku o dofinansowanie?

I.4. Czy dopuszczalne jest dofinansowanie w ramach działania 2.3 projektu realizowanego na terenie dwóch odrębnych aglomeracji? W jaki sposób będzie oceniany taki projekt pod kątem formalnym i merytorycznym I stopnia?

I.5. Czy w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa beneficjentem może być gmina z woj. mazowieckiego (regionu lepiej rozwiniętego) planująca projekt w aglomeracji powyżej 10 000 RLM? Czy w tym województwie dopuszczalne są tylko projekty realizowane w aglomeracjach od wielkości 2 000 RLM do 10 000 RLM?

I.6. Czy istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie w ramach Działania 2.3 na realizację inwestycji polegającej na budowie stacji uzdatniania wody w mieście w sytuacji, gdy budowa SUW nie została ujęta w Master Planie dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

1  2  3  4  5  6  7  8  9    16