Podziałanie 2.1.5 - pytania i odpowiedzi - II konkurs

II.1 Czy zapis „ocena kryteriami merytorycznymi II stopnia - ocena 0/1, niespełnienie kryterium powoduje wykluczenie projektu z (dalszej) oceny” należy rozumieć, że wniosek będzie traktowany jak przy ocenie formalnej tzn. przy niespełnieniu jednego z wymienionego kryterium oceny merytorycznej stopnia, projekt nie przejdzie oceny, co spowoduje nie zakwalifikowanie się do dalszego etapu.

II.2 Dodatkowe kryteria formalne, zapis: inwentaryzacja posiadanego majątku: ocenie podlega, czy wnioskodawca posiada inwentaryzację posiadanego majątku w zakresie: ilości wylotów do odbiorników; ilości urządzeń do podczyszczania ścieków, ewidencji pozwoleń wodno-prawnych. Czy powyższe kryterium związane jest z posiadaniem inwentaryzacji dla posiadanego majątku na terenie Miasta Wrocławia (jeśli projekt dotyczy obszaru na terenie miasta Wrocławia) czy inwentaryzacja może dotyczyć tylko posiadanego majątku w obrębie projektu?

II.3 Kryteria wyboru projektów, kryteria merytoryczne I stopnia. Zapis: zatrzymanie odpływu i retencjonowanie wód opadowych: ocenie podlega, czy projekt dotyczy zatrzymania i retencjonowania wód opadowych w miejscu ich powstawania (....) Proszę o informację czy powyższe kryterium będzie spełnione jeśli miejsce retencjonowania wód opadowych będzie znajdowało się w innym miejscu niż projekt kolektora wód opadowych. Zbiornik retencyjny będzie umiejscowiony w innym miejscu na terenie miasta niż kolektor wód opadowych, który również będzie zawierany we wniosku aplikacyjnym.

II.4 W jaki sposób Beneficjent będzie rozliczany z kryterium merytorycznego I stopnia nr 5 tj. zagospodarowanie (wykorzystanie)wód opadowych?

II.5 Jeśli beneficjent nie posiada wyników numerycznych modeli opadowych to czy może przystąpić do naboru wniosków z Działania 2.1 typ 5? Kryterium formalne mówi o kompletności dokumentacji aplikacyjnej: wniosku i załączników. Oświadczenie o posiadaniu wyników numerycznych modeli opadowych jest jednym z załączników. Jeśli nie posiadanie wyników numerycznych modeli opadowych nie jest przeciwwskazaniem do złożenia wniosku to czy można zmodyfikować oświadczenie o posiadaniu wyników numerycznych w odpowiedni sposób tzn. dopisać adnotację, że nie posiada się ww.?

I.1 W regulaminie, na stronie 7, przy rodzajach Projektów znajduje się zapis: „Co do zasady wsparcie będzie kierowane do obszarów miast ujętych w projekcie 1b, polegającym na opracowaniu lub aktualizacji planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców. Ponadto, możliwa będzie również realizacja projektów na obszarach miast, których gęstość zaludnienia jest wyższa niż 1200 mieszkańców/km2 oraz na obszarach gmin miejskich ujętych w kontrakcie terytorialnym dla danego województwa wg stanu na dzień 31 października 2016. Warunkiem dopuszczenia możliwości współfinansowania ze środków POIiŚ dla miast nieujętych w projekcie 1b jest potwierdzenie posiadania planu adaptacji do zmian klimatu zgodnie z przygotowanym przez Ministerstwo Środowiska „Podręcznikiem adaptacji dla miast – wytycznymi do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu” lub przynajmniej potwierdzenie przystąpienia do przygotowania planu adaptacji poprzez dysponowanie odpowiednią uchwałą rady gminy. Proszę o wyjaśnienie tego zapisu. Czy wynika z niego, że wniosek może składać miasto powyżej 100 tys. mieszkańców?

III.1 Czy w ramach projektów dla działania 2.1. dla typu projektów 2.1.5 pn. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich jako wydatek kwalifikowany zostanie uznany wydatek na stworzenie lub ew. rozbudowę (modernizację) tak zwanego inteligentnego systemu zarządzania kanalizacją deszczową obejmującego m.in. o zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu kanalizacji deszczowej o zaprojektowanie i wykonanie systemu pomiarowego parametrów klimatycznych na terenie zlewni kanalizacji deszczowej taki jak np. deszczomierze, stacje meteo, piezometry etc. o wdrożenie systemu klasy GIS do zarządzania majątkiem sieciowym o sporządzenie, w tym kalibracja, modeli matematycznych, w tym modelu hydraulicznego sieci, modelu hydrodynamicznego czy modeli hydrotechnicznych etc. o montaż urządzeń służącymi do monitorowania bieżących odczytów związanych z parametrami sieci kanalizacji deszczowej (na przykład typu: SCADA etc).

1  2  3  4  5  6  7  8  9    10