Podziałanie 2.1.5 - pytania i odpowiedzi - II konkurs

 • Zgodnie z zapisami punktu 83): „Projekt uzyskuje ocenę negatywną w przypadku, gdy nie spełni chociażby jednego kryterium merytorycznego II stopnia. Dopuszcza się stwierdzenie niepełnej zgodności z kryteriami merytorycznymi II stopnia pod warunkiem doprowadzenia przez wnioskodawcę do spełnienia ww. kryteriów w terminie do 30 dni od momentu poinformowania wnioskodawcy o wyniku oceny, ale ostatecznie nie później niż do momentu rozstrzygnięcia konkursu. W takim przypadku projekt otrzymuje ocenę merytoryczną II stopnia pozytywną z zastrzeżeniem przedstawienia w powyższym terminie skorygowanego wniosku o dofinansowanie lub określonych dokumentów, o czym wnioskodawca jest informowany w piśmie, o którym mowa w pkt 85. W przypadku niedotrzymania terminu lub niedostarczenia wymaganych dokumentów, projekt jest oceniany negatywnie.”

 • Zgodnie z opisem kryterium ocenie podlegać będzie czy Wnioskodawca posiada inwentaryzację posiadanego majątku niezbędną do oceny możliwości technicznych infrastruktury odwodnieniowej oraz określenia niezbędnego zakresu budowy, przebudowy lub remontu. Celem umożliwienia przeprowadzenia oceny formalnej Wnioskodawca składa z wnioskiem o dofinansowanie Oświadczenie o dysponowaniu inwentaryzacją […](Załącznik nr 22).

 • Zgodnie z opisem kryterium merytorycznego I stopnia nr 4 punkty będą przyznawane w przypadku wód opadowych, gdy zatrzymanie odpływu i retencjonowanie wód opadowych w miejscu ich powstawania nastąpi z 1-19%, 20-39%, 40-59% lub 60-100% powierzchni objętej projektem. Wyznaczenie powierzchni objętej projektem należy do Wnioskodawcy.

 • Celem uzyskania punktów za ww. kryterium Wnioskodawca powinien przedstawić szczegółowy opis planowanego wykorzystywania zatrzymanej/zretencjonowanej wody w punkcie B.3 Wniosku o dofinansowanie (Opis projektu). Konieczne jest również dokładne odniesienie do brzmienia kryterium i wskazanie jaki % objętości zretencjonowanych/zatrzymanych wód opadowych będzie wykorzystany.

  Zarazem należy mieć na uwadze zapisy § 4. Umowy o dofinansowanie (Zasady realizacji Projektu) stanowiące o zobowiązaniu Beneficjenta do realizacji Projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Ponadto, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” realizacja Umowy podlega kontroli, której istotą  jest  weryfikacja  prawidłowości realizacji  projektu, w  tym sprawdzenie m.in.  czy  informacje  podane  przez  beneficjenta  są zgodne ze stanem rzeczywistym.

 • Kryteria formalne i dodatkowe formalne są oceniane pod kątem spełnienia/niespełnienia danego kryterium. Kryteria merytoryczne I stopnia są kryteriami punktowymi. W przypadku braku danych wymienionych w ocenianym kryterium wniosek uzyskuje 0 punktów. I tak np. dodatkowe kryterium formalne nr 14 mówi o konieczności posiadania danych geo-przestrzennych w postaci numerycznej mapy zasadniczej oraz mapy ewidencyjnej. Celem potwierdzenia posiadania ww. danych Wnioskodawca składa Oświadczenie o posiadaniu wymaganych danych geo-przestrzennych – Załącznik 23 do Wniosku o Dofinansowanie. Ocena formalna jest oceną 0/1, co oznacza, że weryfikacja dokonywana będzie pod kątem spełnienia lub niespełnienia danego kryterium. Natomiast kryterium merytoryczne I stopnia nr 1, któremu odpowiada Oświadczenie o posiadaniu szczegółowych danych geo-przestrzennych - Zał. 24 do WoD – nie jest kryterium dostępu. W przypadku posiadania wymienionych w Opisie kryterium danych geo-przestrzennych możliwe jest uzyskanie  maksymalnie 4 punktów, w zależności od kompletności posiadanych danych. Kryterium merytoryczne I stopnia nr 3, podobnie jak przytoczone wcześniej kryterium merytoryczne I stopnia nr 1, również nie jest kryterium dostępu. Są to kryteria punktowe, w przypadku braku danych wymienionych w niniejszym kryterium wniosek uzyskuje w danej pozycji 0 punktów.

  Ponadto, w trakcie oceny formalnej sprawdzeniu podlega czy wymagane załączniki (w tym zestawienia, oświadczenia) zostały opracowane zgodnie z wzorami określonymi w ogłoszeniu o naborze wniosków.

 • Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych POIiŚ 2014-2020 wsparcie będzie kierowane głównie do:

  • miast, których obszar jest objęty projektem zagospodarowywania wód, ujętych w projekcie pozakonkursowym 2.1.1b. Lista miast znajduje się TUTAJ;
  • miast, których obszar jest objęty projektem zagospodarowania wód, nieujętych w projekcie pozakonkursowym 2.1.1b, wykazujących się gęstością zaludnienia, ustaloną w oparciu o Rocznik statystyczny GUS z 2015r., wyższą niż 1200 mieszkańców/km2. Jednakże wsparcia ze środków POIiŚ nie będą mogły uzyskać miasta zlokalizowane w województwach, dla których działania w zakresie wód opadowych są zaplanowane do realizacji w ramach regionalnych programów operacyjnych tj. RPO województwa dolnośląskiego, pomorskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego, łódzkiego, wielkopolskiego i małopolskiego;
  • gmin miejskich, ujętych w kontrakcie terytorialnym dla danego województwa wg stanu na dzień 31 października 2016 r. tj,: Gmina Miasto Słupsk, Gmina Miasto Ustka, Gmina Miasto Mrągowo, Gmina Miasto Giżycko, Gmina Miasto Pisz, Gmina Miasto Gdynia, Gmina Miasto Gdańsk, Gmina Miasto Sopot, Gmina Miasto Rumia, Gmina Miasto Reda, Gmina Miasto Wejherowo, Gmina Miasto Pruszcz Gdański.

  Warunkiem dostępu dla miast nieujętych w projekcie pozakonkursowym 2.1.1b, jest  potwierdzenie posiadania planu adaptacji do zmian klimatu zgodnie z przygotowanym przez Ministerstwo  Środowiska  „Podręcznikiem  adaptacji  dla  miast  – wytycznymi  do  przygotowania  Miejskiego  Planu  Adaptacji  do zmian  klimatu”  lub  przynajmniej  potwierdzenie  przystąpienia  do przygotowania    planu    adaptacji    poprzez    dysponowanie odpowiednią uchwałą rady gminy – Załącznik nr 16 do Wniosku o dofinansowanie.

 • Koszty dotyczące przygotowania i wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania systemami gospodarowania wodami opadowymi w miastach, w tym inteligentnych systemów zarządzania sieciami kanalizacji deszczowej w rozumieniu wskazanym w pytaniu będą uznane za kwalifikowane. W istocie przedmiotowe systemy doskonale wpisują się w cele działania 2.1., a w szczególności w cele typu projektów 2.1.5. poprzez swój adaptacyjny do zmian klimatu charakter, a także redukcję ryzyka klimatycznego, jaką ich wdrożenie może zapewnić, jak również zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko i wzrost efektywności zarządzania majątkiem związanym z gospodarowaniem wodami opadowymi. Wskazane w pytaniu inteligentne systemy zarządzania systemem gospodarowania wodami z uwagi na swój kompleksowy charakter najczęściej obejmujące całą lub znaczną część zlewni miejskiej kanalizacji deszczowej będą mogły być uznane za wydatek kwalifikowalny w zakresie dotyczącym całej zlewni wód opadowych danego miasta, a nie tylko w zakresie zlewni objętych działaniami inwestycyjnymi w ramach realizowanego projektu (tak zwane: „zlewnie projektowe”), dla których zastosowanie mają kryteria formalne i merytoryczne I stopnia (konieczność posiadania inwentaryzacji posiadanego majątku, danych geoprzestrzennych, a także spełnienia kryteriów merytorycznych I stopnia od nr 1 do nr 9 z wyłączeniem kryterium 8 nie będzie dotyczyła obszaru realizacji inteligentnego systemu).