Podziałanie 2.1.5 - pytania i odpowiedzi - II konkurs

 • Treść załącznika nr 15 została uzgodniona z Instytucjami Pośredniczącą i Zarządzającą i nie ma zarówno możliwości ingerencji w jego treść, jak złożenia go w innym niż przewidziane w naborze brzmieniu.

  Złożenie oświadczenia związanego z treścią zał. nr 15 w innym brzmieniu nie dyskwalifikuje jednak projektu, ponieważ zgodnie z pkt. 51 Regulaminu Konkursu nr POIS.02.01.00-IW-02-00-501/16:

  "W wyniku oceny zgodności projektu z kryteriami, o których mowa w pkt 45, dopuszczalne jest jednokrotne wezwanie Wnioskodawcy do złożenia na piśmie wyjaśnień co do treści przedstawionego wniosku o dofinansowanie i ewentualnego uzupełnienia lub poprawy dokumentacji aplikacyjnej. Wnioskodawca jest wzywany do złożenia wyjaśnień oraz ewentualnej poprawy lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma z IOK"

  Zatem niezgodne z wzorem oświadczenie będzie podlegało aktualizacji, w ramach wezwania do uzupełnień.

 • Inwentaryzacja powierzchni szczelnych powinna być rozumiana jako wskazanie rodzajów powierzchni szczelnych, a więc powierzchni gruntu zakrytych szczelnym materiałem lub zasklepionych mechanicznie, chemicznie lub w inny sposób, wraz z podaniem ich pola powierzchni oraz przepuszczalności.

 • Metodą równoważną może być na przykład metoda obrazowania fotogrametrycznego po odpowiednim przetworzeniu zdjęć fotogrametrycznych), dane pomiarowe uzyskane z badań terenowych o podobnej dokładności i zakresie wyników, co uzyskane ze skanowania.

  Pragniemy jednocześnie poinformować, że dane ze skaningu laserowego, które będą honorowane w celu spełnienia kryterium, można pozyskać dla miast z projektu ISOK (dane LiDAR/ALS w postaci .LAS dostępne są w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGIK).

  Współczynniki przepuszczalności uśrednione na podstawie sposobu zagospodarowania terenu określone na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub określone na podstawie współczynników spływu powierzchniowego dla rodzajów powierzchni na przykład zgodnie z normą PN-92/B-01707 nie będą mogły być uznane w przedmiotowym kryterium za metodę równoważną.

 • Od dnia 13 listopada 2015r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przyjęło możliwość kwalifikowania podatku VAT w odniesieniu do m.in. działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska, pod warunkiem, że beneficjent ani żaden inny podmiot zaangażowany w realizację projektu (w szczególności partner lub podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowanych) nie prowadzi działalności opodatkowanej VAT w obszarze, którego dotyczy projekt, a ponadto w ramach projektu nie jest wytwarzana infrastruktura, którą beneficjent, lub inny podmiot mógłby  wykorzystywać w ramach działalności objętej VAT