Podziałanie 2.1.5 - pytania i odpowiedzi - II konkurs

 • Zgodnie z brzmieniem dodatkowego kryterium formalnego  nr 12. Gotowość projektu do realizacji wymagane jest „posiadanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wszystkich zadań, dla których wdanie decyzji jest wymagane”. Brak którejkolwiek z wymaganych ww. decyzji zostanie uznany za niespełnienie przesłanek do pozytywnej oceny formalnej.

 • Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w Rozdziale 6 podają, iż w Instrukcji do wniosku o dofinansowanie wskazano w jaki sposób należy przyporządkować kategorie wydatków kwalifikowalnych do wydatków wskazanych w Tabeli C.1 wniosku o dofinansowanie. Jeżeli ze specyfiki projektu wynika konieczność poniesienia wydatku w innej kategorii niż wskazana w Tabeli C.1 wniosku o dofinansowanie wydatki związane z tą inną kategorią wydatków powinny być zawsze uwzględnione w kategorii „Roboty budowlane” Tabeli C.1 wniosku o dofinansowanie wraz z uzasadnieniem i wyjaśnieniem w punkcie B.3 „Opis projektu” wniosku o dofinansowanie.

  Należy również podkreślić, iż zgodnie z treścią punktu C wniosku o dofinansowanie i Instrukcji do wypełniania wniosku o dofinansowanie, kwalifikowalne są roboty budowlane niezbędne do realizacji projektu. Warunek oceny niezbędności wydatków leży w gestii Beneficjenta.

  Budowa jezdni, chodnika, zjazdów, zieleńców może być kwalifikowana zgodnie z Rozdziałem 7 Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020:

  - w sytuacji odtwarzania nawierzchni drogi w zakresie wynikającym z zezwolenia na zajęcia pasa drogowego,

  - jako wydatki poniesione w związku z nałożonym na Beneficjenta ww. zezwoleniu obowiązkiem odtworzenia nawierzchni drogi poza pasem prowadzonych robót,

  - jako wydatki na odtworzenie lub remont w niezbędnym zakresie nawierzchni dróg zniszczonych w wyniku realizacji projektu ale pod warunkiem, że zostały uwzględnione we wniosku i umowie, a zniszczenia były następstwem zwykłych czynności związanych z eksploatacją tych dróg na potrzeby realizacji projektu, a Beneficjent dołożył wszelkich starań w celu minimalizacji takich zniszczeń.

 • Regulamin konkursu nie ogranicza liczby projektów składanych przeze jednego Wnioskodawcę. Należy jednak zaznaczyć, iż niedozwolona jest sytuacja, w której składane projekty dotyczące tego samego przedsięwzięcia i ich łączna wartość przekroczy próg stanowiący o fakcie, iż dany projekt będzie rozpatrywany jako tzw. „Duży Projekt”, zgodnie z art. 100 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Praktyka dzielenia projektu „dużego” na mniejsze partie, celem pominięcia procedury dokonania oceny przez KE jest niedopuszczalna.

 • Zgodnie z zapisami „Kryteriów wyboru projektów Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym Adaptacja do zmian klimatu” zagadnienie opłaty za odbiór wód opadowych podlega ocenie na podstawie uchwały Rady Gminy lub innego równoważnego dokumentu, a w sytuacji przygotowywania systemu opłat – na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy.  Oświadczenie Wnioskodawcy stanowi Załącznik nr 28 do Wniosku o dofinansowanie.

 • W ocenie merytorycznej I stopnia w pkt. 5 pn. „Zagospodarowanie (wykorzystanie) wód opadowych” oceniane jest wykorzystanie objętości zretencjonowanych/zatrzymanych wód opadowych. Z przedstawionych informacji wynika, że wykorzystana może być tylko objętość ze zbiorników bocznych tj. 1700 m3. Natomiast retencja wód odbywa się zarówno w zbiornikach sieciowych jak i bocznych, tak więc % wykorzystania objętości wód opadowych powinien wynikać ze stosunku pojemności zbiorników bocznych do sumy pojemności zbiorników bocznych i sieciowych. We wniosku należy wykazać zasadność przyjętych pojemności zbiorników.

   

  Wnioskodawca powinien opisać bardziej szczegółowo w jaki sposób i na jakie cele zamierza wykorzystać zretencjonowane/zatrzymane wody opadowe.

 • Tylko obszaru i zakresu objętego projektem. To samo dotyczy oceny kryteriów merytorycznych I stopnia o numerach od 1 do 4, przy czym obszar objęty projektem to obszar zlewni projektowych (zlewnie danego kolektora, zbiornika etc., które będą objęte przedmiotem projektu), przy czym do obszaru zlewni projektowych nie wlicza się obszaru objętego inteligentnym systemem zarządzania kanalizacją deszczową.

 • Mapie powinna towarzyszyć informacja opisowa w postaci zestawienia średnic i długości przewodów.  Szczegółowa inwentaryzacja powinna dotyczyć zlewni projektowych, a więc zlewni w ramach których realizowany jest projekt., zgodnie z wyjaśnieniem podanym w odpowiedzi na poprzednie pytanie II.9