Podziałanie 2.1.5 - pytania i odpowiedzi - II konkurs

 • Zgodnie z brzmieniem kryterium nr 5 punkty przyznawane są na podstawie ilości wykorzystywanej/zagospodarowanej wody w stosunku do ilości wody zretencjonowanej/zatrzymanej  z terenu zlewni objętej projektem. Aby określić wartość procentową wymaganą do oceny w ramach przedmiotowego kryterium konieczne jest obliczenie stosunku objętości wody wykorzystywanej zretencjonowanej lub rozsączonej do gruntu w stosunku do  całkowitej objętości wody zretencjonowanej/ zatrzymanej w ramach projektu.

 • Kryterium to podlega ocenie na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 11 do wniosku o dofinansowanie, w którym beneficjent zobowiązany jest podać informację nt. posiadanych praw do  dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Należy pamiętać, że na żądanie Instytucji Organizującej Konkurs wnioskodawca może zostać poproszony o dostarczenie deklarowanych dokumentów do wglądu.

 • Zgodnie z zapisami SzOOP POIiŚ, w ramach działania 2.1., typ projektów 2.1.5 pn. Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich, co do zasady wsparcie będzie kierowane do obszarów miast ujętych w projekcie 1b polegającym na opracowaniu lub aktualizacji planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, a ponadto, możliwa będzie również realizacja projektów na obszarach miast, których gęstość zaludnienia jest wyższa niż 1200 mieszkańców/km2, przy czym gęstość zaludnienia będzie ustalona w oparciu o Rocznik statystyczny GUS z 2015r. Tak więc gęstość zaludnienia należy liczyć dla całego miasta w jego granicach administracyjnych zgodnie z danym podawanymi przez rocznik statystyczny GUS za rok 2015. Wyłączenie pewnych obszarów miast o mniejszej gęstości zaludnienia z obliczeń wskaźnika gęstości zaludnienia na potrzeby aplikowania o środku w ramach działania 2.1.5. byłoby niezgodne z wskazanymi zapisami SzOOP.

 • Odpowiadając na pytanie należy przywołać zapisy Umowy o dofinansowanie:

  - § 4 ust. 4 pkt. 1:

  „4. Beneficjent zobowiązuje się zrealizować Projekt zgodnie z:

  1) wnioskiem o dofinansowanie,”

  - § 4 ust. 5:

  „5. Zmiana warunków realizacji Projektu, która powodowałaby niezgodność Projektu z wnioskiem o  dofinansowanie, wymaga zgody Instytucji Wdrażającej.”

  - § 4 ust. 14:

  „14. Nie jest dopuszczalna zmiana Umowy w zakresie warunków realizacji Projektu lub wskaźników, której rezultatem byłoby nieprzyznanie Projektowi dofinansowania w czasie, gdy Projekt podlegał ocenie w ramach procedury wyboru projektów przy uwzględnieniu stanu Projektu z chwili zakończenia oceny zmienionego zakresu tego Projektu.”

  Reasumując, wskazana powyżej zmiana trybu realizacji projektu formalnie jest dopuszczalna, natomiast weryfikacji będzie podlegać pierwotnie dokonana ocena projektu, w szczególności wg dodatkowego kryterium formalnego nr 13 oraz merytorycznego kryterium I stopnia nr 8.

  Odnosząc się do kwestii kwalifikowalności opracowania programu funkcjonalno-użytkowego oraz odrębnie dokumentacji projektowej informujemy, że weryfikacja kwalifikowalności wydatków każdorazowo następuje m.in. pod kątem spełniania wymogów „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POIiŚ na lata 2014-2020”, a w szczególności zapisów rozdz. 6.2 pkt. 3 lit. d) - g):

  „3. Wydatkiem kwalifikowanym jest wydatek spełniający łącznie następujące warunki:

  (…)

  d)           został uwzględniony w zakresie rzeczowym projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie,

  e)           został poniesiony zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie,

  f)            jest niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu,

  g)            został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów (…).

 • Jeżeli budowa małej architektury jest elementem zadania polegającego na budowie zbiornika retencyjnego, czyli jest częścią tego samego kontraktu (na roboty budowlane lub projekt i roboty budowlane) i służy celom projektu, a także jest zbieżna z celami działania 2.1., w tym typu projektów 2.1.5. POIiŚ, to można uznać koszty poniesione na realizację przedmiotowych elementów za kwalifikowalne.

   

  W szczególności, droga serwisowa do zbiornika z placem manewrowym, a także nasadzenia wokół zbiornika mogą zostać uznane za element infrastruktury związanej bezpośrednio ze zbiornikiem i o ile są realizowane w ramach tego samego kontraktu, to nie widzimy przeszkód do uznania kosztów poniesionych na ich realizację za kwalifikowalne.

 • Pod pojęciem obiektu liniowego należy rozumieć zadania polegające na budowie/przebudowie kanalizacji deszczowej, natomiast określenie "obiekt punktowy/obszarowy" odnosi się np. do budowy zbiorników retencyjnych lub urządzeń podczyszczających.
  W przypadku, kiedy budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej realizowana będzie wraz z budową zbiorników retencyjnych w ramach jednej decyzji administracyjnej, zadanie będzie mogło zostać zakwalifikowane na potrzeby dokonania oceny w poczet "obiektów liniowych"

 • Zgodnie z zaleceniami zawartymi w przewodniku KE do analizy kosztów i korzyści (Komisja Europejska, Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Bruksela 2014), należy przeprowadzić analizę opcji, której istotną częścią jest porównanie wykonalnych, różnych pod względem technologicznym rozwiązań. Wszystkie porównywane warianty realizacji inwestycji muszą być technicznie wykonalne i prowadzić do osiągnięcia zidentyfikowanego celu. Kryterium różnicującym jest efektywność kosztowa.

  W przypadku przedsięwzięć infrastrukturalnych zalecaną metodą wykazania efektywności kosztowej jest porównanie wartości wskaźnika dynamicznego kosztu jednostkowego (DGC) dla poszczególnych wariantów inwestycyjnych.