Podziałanie 2.1.5 - pytania i odpowiedzi - II konkurs

 • Pod pojęciem obiektu liniowego należy rozumieć zadania polegające na budowie/przebudowie kanalizacji deszczowej, natomiast określenie "obiekt punktowy/obszarowy" odnosi się np. do budowy zbiorników retencyjnych lub urządzeń podczyszczających.

  W przypadku, kiedy budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej realizowana będzie wraz z budową zbiorników retencyjnych w ramach jednej decyzji administracyjnej, zadanie będzie mogło zostać zakwalifikowane na potrzeby dokonania oceny w poczet "obiektów liniowych".

 • Premiowane będą projekty, które są objęte programami rewitalizacyjnymi zgodnymi z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

 • Regulamin Konkursu nie ogranicza liczby projektów składanych przez jednego Wnioskodawcę.

  Należy jednak zaznaczyć, iż niedozwolona jest sytuacja, w której składane projekty dotyczą tego samego przedsięwzięcia i ich łączna wartość przekroczy próg stanowiący o fakcie, iż dany projekt będzie rozpatrywany jako tzw. "Duży Projekt", zgodnie z art. 100 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

  Praktyka dzielenia projektu "dużego" na mniejsze partie, celem pominięcia procedury dokonania oceny przez KEjest bowiem niedopuszczalna.

 • Działania ograniczone wyłącznie do działań polegających na usuwaniu uszczelnienia lub zasklepienia powierzchni mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach projektów typu 5 w działaniu 2.1.

  Warto zaznaczyć, iż niezależnie od zakresu rzeczowego, wszystkie projekty poddawane są ewaluacji w toku oceny merytorycznej I stopnia według wszystkich zawartych w tej ocenie kryteriów. Dlatego przed złożeniem wniosku wskazane jest by Beneficjent dokonał wstępnej symulacji punktów, które może uzyskać planowany do dofinansowania projekt.

 • Zgodnie z kryterium formalnym nr 13, wymagana jest gotowość projektu do realizacji przedsięwzięcia typu 5 w ramach działania 2.1. rozumiana jako:

  zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (mpzp). a w przypadku braku mpzp - decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

  posiadanie decyzji środowiskowych dla wszystkich zadań, dla których wydanie cecyzji jest wymagane;

  w przypadku zadań realizowanych wg Czerwonej Książki FIDIC (lub równoważnej) - wartość zadań inwestycyjnych, dla których dokonano zgłoszenia robót budowlanych lub posiadających pozwolenia na budowę dla kontraktów na roboty w stosunku do całkowitej wartości zadań planowanych do realizacji (wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia) wg warunków kontraktowych „Czerwonej Książki FIDIC” (lub równoważnej) - min. 40 %; w przypadku zadań realizowanych w oparciu o Żółtą Książkę FIDIC (lub równoważną) - posiadanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU) opisującego zamówienie dla

  Ponadto, pragniemy zwrócić uwagę na brzmienie pkt. 55 i 58 Regulaminu Konkursu:

  "55. Uzupełnienie przez wnioskodawcę dokumentów wymaganych na etapie oceny formalnej i merytorycznej I stopnia, co do zasady może dotyczyć tylko dokumentów uzyskanych do dnia zakończenia składania wniosków w ramach niniejszego konkursu, z zastrzeżeniem pkt 58. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest przedłożenie dokumentu, który wszedł wżycie, uprawomocnił się lub stał się ostateczny po dniu zakończenia składania wniosków, o ile dokument jest uzyskiwany od innego organu, a wnioskodawca wykazał, iż dołożył należytej staranności występując odpowiednio wcześniej o jego uzyskanie."

  “58. Dopuszcza się stwierdzenie niepełnej zgodności z kryterium formalnym 5 i 13, w przypadku, gdy stwierdzone uchybienia dotyczą:

  1.            braku wydanych decyzji lokalizacyjnych lub środowiskowych, gdy są one uzyskiwane od innego organu a wnioskodawca dołożył należytej staranności występując odpowiednio wcześniej o jego uzyskanie;

  2.            innych dokumentów, których brak lub niekompletność nie wpływa na wynik oceny merytorycznej I stopnia, przykładowo:

  1.            deklaracja instytucji odpowiedzialnej za monitoring obszarów Natura 2000;

  2.            deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną;

  3.            porozumienie zawarte pomiędzy wnioskodawcą a podmiotem, który jest upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w okresie wdrażania projektu;

  4.            Uchwała Rady Gminy lub organu założycielskiego (dla jednostek innych niż gmina lub związek gmin) upoważniająca do złożenia wniosku o dofinansowanie, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia oraz akceptacji założonych w nim planów taryfowych, wraz z ewentualną wieloletnią prognozą dopłat do taryf;

  5.            wewnętrzne procedur udzielania zamówień publicznych;

  z zastrzeżeniem uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie ale ostatecznie nie później niż do momentu rozstrzygnięcia konkursu. Instytucja Wdrażająca określa jednakowy dla wszystkich wniosków złożonych w naborze termin na uzupełnienie braków. Lista rankingowa zostanie utworzona dopiero po upływie ww. terminu. W przypadku niedotrzymania terminu lub niedostarczenia wymaganych dokumentów projekt jest oceniany negatywnie.

 • Na wstępie należy wskazać, iż Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w Rozdziale 6 ("Ogólne warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności wydatków") podają, że w Instrukcji do wniosku o dofinansowanie wskazano, w jaki sposób należy przyporządkować kategorie wydatków kwalifikowanych do kategorii wskazanych w Tabeli C.1 wniosku o dofinansowanie. Natomiast jeżeli ze specyfiki projektu wynika konieczność poniesienia wydatku w innej kategorii niż wskazana w Tabeli C.1 wniosku o dofinansowanie, wydatki związane z tą inną kategorią wydatków powinny być zawsze uwzględnione w kategorii "Roboty budowlane" Tabeli C.1 wniosku o dofinansowanie wraz z uzasadnieniem i wyjaśnieniem w pkt. B3 "Opis projektu" wniosku o dofinansowanie.

  Następnie należy stwierdzić, że zgodnie z treścią pkt. C wniosku o dofinansowanie i Instrukcji do wypełniania Wniosku o Dofinansowanie, kwalifikowane są roboty budowlane niezbędne do realizacji projektu. Warunek oceny niezbędności wydatków leży zatem w gestii Beneficjenta.

  Budowa jezdni, chodnika, zjazdów oraz zieleńcy może być ponadto kwalifikowana, zgodnie z Rozdziałem 7 Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020: w sytuacji odtwarzania nawierzchni drogi w zakresie wynikającym z zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,

  Jako wydatki poniesione w związku z nałożonym na Beneficjenta w w/w zezwoleniu obowiązkiem odtworzenia nawierzchni drogi poza pasem prowadzonych robót, jako wydatki poniesione na odtworzenie lub remont w niezbędnym zakresie nawierzchni dróg zniszczonych w wyniku realizacji projektu, ale pod warunkiem, że zostały uwzględnione we wniosku i umowie, a zniszczenia były następstwem zwykłych czynności związanych z eksploatacją tych dróg na potrzeby realizacji projektu, a Beneficjent dołożył wszelkich starań w celu minimalizacji takich zniszczeń.

 • Projekt należy rozumieć jako całe zadanie, na które wnioskowane jest dofinansowanie, a nie poszczególne składowe.

  W Art.2 ust. 18) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 zapisano definicję: „projekt - przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia założonego celu określonego wskaźnikami, z określonym początkiem i końcem realizacji, zgłoszone do objęcia albo objęte współfinansowaniem UE jednego z funduszy strukturalnych albo Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego.