Podziałanie 2.1.5 - pytania i odpowiedzi - II konkurs

 • Zgodnie z brzmieniem kryterium, posiadanie inwentaryzacji gruntów uszczelnionych lub zasklepionych dla całego obszaru lub części zlewni cieku lub kolektora, na którym wykonywane będę prace w ramach projektu będzie konieczne do uzyskania dodatkowych punktów w analizowanym kryterium.

  W szczegółowej inwentaryzacji należy uwzględnić wszystkie grunty uszczelnione.

 • Jako obszar inwestycyjny należy rozumieć obszar działek, na których realizowane będzie przedsięwzięcie/inwestycja (działka inwestycyjna - jedna działka lub zespół działek ewidencyjnych, na których realizuje się inwestycję objętą jednym (ewentualnie etapowym) pozwoleniem na budowę. Mogą to być działki objęte wskazanymi decyzjami - pozwolenie na budowę, ZRID, ZRIP, ale również działki ewidencyjne objęte zgłoszeniem (do których inwestor posiada lub będzie posiadał prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane). Niemniej jednak należy zwrócić uwagę, że zgodnie z opisem oraz zasadami oceny analizowanego kryterium, ocenie podlegać będzie posiadanie wyników modelowania dla zlewni obszaru inwestycyjnego.

 • Poprzez pojęcie "sieć odwodnieniowa" należy rozumieć sieć odwodnieniową, która odwadnia zlewnię, na terenie której znajduje się inwestycja.

 • Należy przyjąć na potrzeby analizowanego kryterium, że powierzchnia objęta projektem oznacza obszar zlewni, na terenie której zlokalizowany jest projekt.

 • Pod pojęciem "obiekt liniowy" należy rozumieć zadania polegające na budowie/przebudowie kanalizacji deszczowej, natomiast określenie "obiekt punktowy/obszarowy" odnosi się np. do budowy zbiorników retencyjnych czy też budowy urządzeń podczyszczających. Należy jednocześnie mieć na uwadze, że punktacja za przedmiotowe kryterium przyznawana jest w odniesieniu do zadań inwestycyjnych, dla których konieczne jest wykazanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

  W przypadku, kiedy budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej realizowana będzie wraz z budową zbiorników retencyjnych w ramach jednej decyzji administracyjnej, zadanie będzie mogło być kwalifikowane na potrzeby dokonania oceny jako "obiekt liniowy". W sytuacji, kiedy kanalizacja deszczowa i zbiorniki retencyjne realizowane będą w oparciu o odrębne decyzje administracyjne, należy dokonać weryfikacji kryterium odpowiednio dla "obiektów liniowych" oraz "obiektów punktowych/obszarowych".

 • Spełnienie przedmiotowego kryterium będzie możliwe tylko w przypadku, gdy projekt stanowi element spójnej koncepcji inwestycyjnej zmierzającej do kompleksowej rewitalizacji obszaru wyznaczonego w lokalnym programie rewitalizacji zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych.

 • Zgodnie z brzmieniem kryterium model powinien zostać zaktualizowany.