Podziałanie 2.1.5 - pytania i odpowiedzi - II konkurs

 • Retencjonowanie wody w podziemnym betonowym zbiorniku retencyjnym nie może zostać uznany za naturalny lub semi-naturalny sposób retencjonowania wody.

 • Nasadzenia roślinności hydrofitowej mogą zostać uznane za metodę semi-naturalną, ale ostateczne rozstrzygnięcie musiałoby zostać oparte o dane konkretnego projektu.

 • Kryteria wyboru projektów nie odnoszą się do wskazanej kwestii.

 • Zgodnie z brzmieniem kryteriów nie ma obowiązku posiadania numerycznych modeli opadowych. Posiadanie numerycznych modeli opadowych jest kryterium punktowanym, tak więc za brak modelu wnioskodawca nie otrzyma punktów.

 • W kryterium dotyczącym zatrzymania odpływu i retencjonowania wód opadowych dla projektów polegających tylko na rozszczelnieniu gruntów punkty będą przyznawane wyłącznie w przypadku, gdy przeznaczenie gruntu w przypadku likwidacji uszczelnionego lub zasklepionego gruntu zostanie zmienione na teren zieleni lub podłoże ażurowego wzmocnienia będzie chłonne dla wody (np. żwirowe, z odprowadzaniem wody do zbiorników).

 • Posiadanie PFU jest warunkiem dostępu dla zadań, dla których roboty budowlane są projektowane i realizowane przez wykonawcę w ramach jednego zamówienia.

  Podzielenie projektu na fazy jest możliwe, pod warunkiem jednak, że poszczególne fazy projektu będą spełniały kryteria i definicję projektu zgodnie z POliŚ oraz zgodnie z wymogami UE dla perspektywy finansowej 2014-2020, ponieważ przedmiotowe etapy projektu muszą zostać potraktowane jako niezależne projekty, które będą składane w odrębnych naborach.

 • Zgodnie z brzmieniem kryterium w sytuacji opisanej w pytaniu wnioskodawca nie otrzyma punktów za to kryterium.

  W tej sytuacji Uchwała Rady Gminy nie może dotyczyć akceptacji planów taryfowych, ponieważ beneficjent nie planuje ich wprowadzić, natomiast w oświadczeniu należy wskazać, że starania nie zostały podjęte.